Friday, October 02, 2009

Wojewoda Pomorski

zamacil

W koncu otrzymalem poleconym odpowiedz Pomorskiego Urzedu Wojewodzkiego w Gdansku o pozostawionych przez Zarembow w Kostopolu nieruchomosciach. Decyzji o rekompensacie zostawionego przez Zarembow mienia nie bedzie. Rzekomo nie maja dokumentow i ja musze je uzupelnic = zebrac + dostarczyc.

Duzo slow, mowy-trawy, kawkowszczyzny i komunistycznego prawa w tej korespondencji, dlatego warto ja opublikowac.

Wszystklie dokumenty juz maja, a kaza mi zbierac i robic kwerendy po archiwach i urzedach. Malo, bez bumaszki Konsulatu, czy innego urzedu nie idziosz. Tak aby doic z pieniedzy. Porobie kopie dokumentow, ktore oni i tak juz maja i wysle je poleconym do urzedu w trybie ustawowym 14 dni. Nic nie bede potwierdzal, parafowal, steplowal przez Konsulat. Zlodzieje ciagnac pieniadze potrafia, a i tak nic nie zalatwia. Dlaczego przez Konsulat? Co to nie jestem polskim obywatelem i bezposrednio z polskimi urzedami nie moge zalatwiac swoich spraw?

WOJEWODA POMORSKI


Gdansk, dnia 18 WRZ. 2009
WG.V/MA/7725-193/09


Pan Edward Kuciak
Canada
Odpowiadajac na Pana wniosek w sprawie wydania decyzji potwierdzajacej prawo do rekompensaty z tytulu pozostawienia przez Panstwa Helene i Hieronima Zarembow nieruchomosci na dawnych Kresach Wschodnich, uprzejmie wyjasniam, co nastepuje:
Aktualne sprawy dotyczace rekompensaty za mienie zabuzanskie rozpatrywane sa na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytulu pozostawienia nieruchomosci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 z pozn. zm.).

Prawo do rekompensaty przysluguje wlascicielowi pozostawionych nieruchomosci, jezeli spelnia lacznie nastepujace warunki:
1. Zamieszkiwal w dniu 1 wrzesnia 1939 roku na terenach pozostajacych poza obecnym obszarem panstwa polskiego i byl w tym dniu obywatelem polskim oraz zostal zmuszony opuscic te tereny wskutek repatriacji lub innych przyczyn zwiazanych z wojna rozpoczeta w 1939 roku;
2. Posiadal obywatelstwo polskie.

W przypadku smierci wlasciciela nieruchomosci pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, prawo do rekompensaty przysluguje wszystkim spadkobiercom albo niektorym z nich, wskazanym przez pozostalych spadkobiercow, jezeli posiadaja obywatelstwo polskie. Wskazanie osoby uprawnionej do rekompensaty nastepuje przez zlozenie oswiadczenia z podpisem notarialnie poswiadczonym lub przed organem administracji publicznej albo przez zlozenie oswiadczenia w polskiej placowce konsularnej (art. 3 cyt ustawy).

Dla dalszego wlasciwego biegu sprawy wymagane jest, aby dostarczyc:
1. Stwierdzenie nabycia praw do spadku po Panu Hieronimie Zaremba i Pani Helenie Zaremba (prawomocne postanowienie sadowe lub notarialne poswiadczenie dziedziczenia) i Ich ewentualnych niezyjacych spadkobiercach, jezeli postepowania spadkowe nie byly dotychczas przeprowadzone, to prosze w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma o poinformowanie pisemne tut. Urzedu oraz dostarczenie aktow zgonu osob zmarlych.
2. Dowody potwierdzajace, ze Panstwo Helena i Hieronim Zarembowie zostali zmuszeni do opuszczenia nieruchomosci i Kresow (np. Karte ewakuacyjna).
3. Orginaly lub uwierzytelnione notarialnie kserokopie dowodow na potwierdzenie, ze Panstwo Helena i Hieronim Zarembowie byli wlascicielami "mienia zabuzanskiego".
Takimi dowodami moga byc w szczegolnosci:
a. orzeczenie wydane przez byly Panstwowy Urzad Repatriacyjny;
b. urzedowy opis mienia pozostawionego sporzadzony przez Polsko - Radzieckie Komisje Mieszane ds. Ewakuacji;
c. dokumenty urzedowe, w tym sadowe, a takze dokumenty pozyskane z archiwow Bialorusi lub innych panstw.
W przypadku braku dokumentow, dowodem potwierdzajacym prawo wlasnosci nieruchomosci na Kresach, moga byc oswiadczenia dwoch swiadkow zlozone, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia, przed notariuszem, organem prowadzacym postepowanie lub w polskiej placowce konsularnej w kraju zamieszkania swiadka, ktorzy:
- zamieszkiwali w miejscowosci, w ktorej znajduje sie nieruchomosc pozostawiona poza obecnymi granicami RP lub w miejscowosci sasiedniej;
- nie sa osobami bliskimi wlascicieli lub spadkobiercow ubiegajacych sie o potwierdzenie prawa do rekompensaty.

Jezeli wlasciciele pozostawionego mienia opuscili Kresy Wschodnie i swoja nieruchomosc zaraz po wojnie, w tzw. pierwszej fali repatriacyjnej, to mozliwe jest, ze poddajac sie repatriacji otrzymali urzedowy Opis Mienia Pozostawionego - dokument wystawiony przez Komisje Mieszana Polsko-Radziecka. Jezeli taki dokument zostal wydany, jednakze obecnie nie jest w Pana posiadaniu, to prosze wystapic do Archiwum Akt Nowych w Warszawie (ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa) o udostepnienie uwierzytelnionej kserokopii Opisu Mienia Pozostawionego. Archiwum to gromadzi w swoich zasobach m.in. dokumentacje dotyczaca repatriacji z Kresow w latach bezposrednio po zakonczeniu dzialan wojennych. W pismie kierowanym do archiwum prosze podac dokladnie dane personalne wlascicieli pozostawionej nieruchomosci i miejsce polozenia tej nieruchomosci na Kresach.

W okolicznosciach niniejszej sprawy mozliwe jest, ze wlasciciele mienia po przybyciu na obecne tereny RP zglosili sie do Urzedu Repatriacyjnego. Urzedy Repatriacyjne wydawaly na wniosek repatriantow Orzeczenia odszkodowawcze dotyczace pozostawionej nieruchomosci zabuzanskiej, ktore dawaly podstawe do osiedlenia sie na obecnych terenach RP i ubiegania sie o przydzial nieruchomosci. Dlatego tez mozliwe, ze wlasciciele mienia pozostawionego otrzymali Orzeczenie PUR. Jezeli taki dokument zostal wydany, a do chwili obecnej nie zachowal sie i nie jest w Pana posiadaniu, to nalezaloby wystapic do Archiwum Panstwowego, wlasciwego miejscowo, ze wzgledu na siedzibe PUR, do ktorego wystepowano. Doswiadczenie prowadzenia spraw rekompensat podpowiada, ze moglo to byc w miejscowosciach, punktach etapowych, w ktorych w czasie repatriacji z Kresow wlasciciel pozostawionego mienia zatrzymywal sie jako repatriant, badz tez gdzie zamieszkiwal/osiedlil sie po przybyciu na obecne tereny RP.

Ponadto, jezeli nie jest Pan w posiadaniu Karty ewakuacyjnej badz innego dowodu wskazywanego w punkcie 2, wlasciwym bedzie zwrocenie sie do w/w archiwow o dokonanie kwerendy, czy posiadaja one w swoich zasobach takze takie dokumenty.
4. Dowody potwierdzajace, ze w dniu 1 wrzesnia 1939 roku Panstwo Helena i Hieronim Zarembowie posiadali obywatelstwo polskie i zamieszkiwali w tym dniu na terenach pozostajacych poza obecnym obszarem panstwa polskiego.
5. Calosc dokumentacji dotyczacej uzyskania ewentualnej rekompensaty za mienie pozostawionego poza obecnymi granicami RP.
6. Zaswiadczenia meldunkowe (z ewidencji ludnosci wlasciwych urzedow miast/gmin) o wszystkich miejscach zamieszkania wlascicieli "mienia zabuzanskiego" po przybyciu na obecne tereny RP.
7. Zaswiadczenia meldunkowe (z ewidencji ludnosci wlasciwych urzedow miast/gmin) potwierdzajace wszystkie Pana miejsca zamieszkania i ewentualnych pozostalych spadkobiercow po wlascicielach "mienia zabuzanskiego". Odnosnie okresow, w czasie ktorych zamieszkiwal Pan poza granicami Polski, prosze o wypelnienie oswiadczenia o miejscach zamieszkania spadkobiercy "mienia zabuzanskiego" (druk w zalaczeniu).
8. Uwierzytelniona kserokopie Pana dowodu osobistego badz paszportu RP.
9. Oswiadczenie Pana o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty (druk w zalaczeniu). Informuje, iz w/w oswiadczenie powinno zostac zlozone w obecnosci urzednika panstwowego, notariusza badz konsula i przez nich poswiadczone.

Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa (...) wzywam Pana do uzupelnienia materialu dowodowego o wszystkie wskazane powyzej dokumenty w ciagu 6 miesiecy od dnia doreczenia wezwania do uzupelnienia. Po bezskutecznym uplywie wskazanego terminu przedmiotowa sprawa pozostanie bez rozpatrzenia.

Ponadto prosze o dostarczenie tytulow prawnych do lokali obecnie przez Pana zajmowanych, jak rowniez tytulow prawnych do lokali zajmowanych przez wlascicieli "mienia zabuzanskiego". Wyjasnic nalezy, ze nie jest to wymog ustawowy, jednakze umozliwi nam zbadanie, czy miala miejsce rekompensata poprzez ustalenie, czy prawo do lokalu nie zostalo nabyte w drodze zaliczenia wartosci nieruchomosci pozostawionych na poczet nabycia na wlasnosc lub w uzytkowanie wieczyste nieruchomosci Skarbu Panstwa.

Wszelkie dokumenty powinny zostac zlozone w orginale badz w formie poswiadczonej urzedowo lub notarialnie kopii. Obowiazujace przepisy prawa i utrwalone orzecznictwo sadow powszechnych i administracyjnych stanowia, ze kserokopia nie moze miec waloru dowodu i dokumentu w postepowaniu wyjasniajacym.

Na podstawie art. 10 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z pozn. zm.), w celu zapewnienia czynnego udzialu w kazdym stadium postepowania, strony maja prawo do wypowiedzenia sie co do zebranych dowodow, materialow i zgloszonych zadan, zapoznania sie z aktami sprawy oraz zlozenia dodatkowych wyjasnien i dokumentow. W zwiazku z powyzszym, uprzejmie informuje, ze akta przedmiotowej sprawy znajduja sie do wgladu w siedzibie Pomorskiego Urzedu Wojewodzkiego w Gdansku, Wydzial Geodezji, ul Okopowa 21/27, 80 - 810 Gdansk, II pietro, pokoj nr 278.

W koncowej fazie postepowania wyjasniajacego, po zlozeniu wszystkich wymaganych dokumentow i udowodnieniu przeslanek ustawowych, uczestnik postepowania jest wzywany do dostarczenia aktualnego operatu szacunkowego, sporzadzonego przez rzeczoznawce majatkowego, w ktorym okreslona bedzie wartosc pozostawionych nieruchomosci zabuzanskich; na obecnym etapie postepowania dostarczenie tego dokumentu nie jest jeszcze wymagane, zatem nie nalezy tego dokumentu dostarczac wraz z wnioskiem; w mysl obowiazujacych przepisow prawa dostarczenie tego dowodu spoczywa na wnioskodawcy, ktory ponosi koszt jego sporzadzenia.

Rekompensacie podlega 20% wartosci pozostawionego mienia zabuzanskiego; zrealizowac rekompensate mozna w jednej z nastepujacych, okreslonych cytowana ustawa form:
a) zaliczenia wartosci nieruchomosci pozostawionych na poczet:
- ceny sprzedazy nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa, albo
- ceny sprzedazy prawa uzytkowania wieczystego przyslugujacego Skarbu Panstwa, albo
- oplat z tytulu uzytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowych stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa i ceny sprzedazy polozonych na nich budynkow oraz innych urzadzen lub lokali, albo
- oplat za przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa, albo
b) swiadczenia pienieznego wyplacanego ze srodkow Funduszu Rekompensacyjnego.

Korespondencje prosze kierowac na adres: Wojewoda Pomorski, Wydzial Geodezji, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, powolujac sie na numer niniejszego pisma.

Z powazaniem,
z up Wojewody Pomorskiego
Sylwia Kaluza-Ruesta
Z-ca DYREKTORA
Wydzialu Geodezji

02:45 Hrs. Budze sie. Siusiu + lyk wody.

05:07 Hrs. Budze sie. Siusiu + lyk wody.

07:25 Hrs. Budze sie. Siusiu + lyk wody.

10:25 Hrs. Lektura tronowa. "Newsweek" (www.newsweek.pl).

Niejasnosci dotycza jeszcze jednego z przedsiewziec Instytutu, ktory prowadzi Gulczynski - chodzi o Nagrode Lecha Walesy. Ufundowana w zeszlym roku nagroda miala byc przyznawana za szczegolne osiagniecia w walce o prawa czlowieka. Gulczynski skierowal Walese po prosbie do Jana Krzysztofa Bieleckiego, by kierowany przez niego Bank Pekao SA sfinansowal nagrode. Bank dal 100 tys. euro. Jednak pieniadze te od pol roku nie moga trafic do beneficjentow.
Juz pierwszy wybrany laureat wzbudzil kontrowersje. Zostal nim krol Arabii Saudyjskiej - Abdullah Bin Abdulazi Al Saud, choc pierwotnie nagrode mieli dostac kubanscy opozycjonisci. Wedlug naszych informacji wielu czlonkow kapituly, chocby byly czeski prezydent Vaclav Havel, nie mialo zielonego pojecia, ze nagrode dostanie saudyjski monarcha absolutny. Gulczynski twierdzi, ze kapitule informowal. I podkresla przymioty Al Sauda: - Krol dostal nagrode w uznaniu zaslug dla dialogu miedzy religiami, a takze za dzialalnosc charytatywna i inicjatywy pokojowe na Bliskim Wschodzie.
Poniewaz krol Saudyjczykow nie cierpi na brak gotowki, postanowilismy sprawdzic, czy odebral 100 tys. euro nagrody. Ambasada Arabii Saudyjskiej poinformowala nas, ze zlecila Instytutowi Lecha Walesy przekazanie srodkow Towarzystwu Przyjaciol Dzieci. Sprawdzilismy w Banku Pekao SA - do dzis nagroda do dzieci nie trafila (Andrzej Stankiewicz, Piotr Smilowicz, "Lech spolka z o.o.", NEWSWEEK, 24.05.2009).

11:00 Hrs. Wskakuje na wage APSCO. 76 kg.

11:02 Hrs. Wypijam szklanke wody strukturowanej na czczo.

11:16 Hrs. Pije herbatke ziolowa Flor*Essence.

11:20 Hrs. Z werandy podnosze "Toronto Sun" (www.torontosun.com) z "Brand-new Leafs, but ... Same old heartache. Lose 4-3 to Habs in OT" na okladce + "National Post" (www.nationalpost.com) z "Explosive investigations. Exploring the secretive fight against nuclear proliferation" na okladce. Na dworze zachmurzenie. 9-stopniowo. Temp. w kuchni 19.4C.

12:16 Hrs. Odpalam maszyne. Deszcz. 9-stopniowo.

12:31 Hrs. W urzedzie Service Canada.

14:45 Hrs. W domu.

15:27 Hrs. Po rozmowie ze Stasia z Warszawy.

15:36 Hrs. Odpalam maszyne. Leje + parasolka.

15:46 Hrs. Odbieram list polecony z poczty.

15:58 Hrs. W Optimal Natural Foods kupuje tabletki magnezu + potasu + 3 rodzaje roznych orzechow ($45.95).

16:25 Hrs. Robie zakupy w supermarkiecie No Frills (www.shopnofrills.ca). Leje.

16:34 Hrs. W domu.

16:47 Hrs. Magnez + potas. Popijam woda strukturowana. Na dworze 9-stopniowo. Pada deszcz. Temp. w kuchni 19.1C.

20:20 Hrs. Czytam imelke od mojego radnego miejskiego, pana Bill'a Saundercook o nowym systemie "311" uslug miejskich (http://www.billsaundercook.ca/1/post/2009/10/311-now-live.html).

21:10 Hrs. Po rozmowie telefonicznej z Januszem z Ottawy. Bylo o milosci bolesnej.

22:09 Hrs. Umieszczam wpis na forum usteckim na watku "Palacem Jerzego Izdebskiego zainteresowal sie konserwator" (http://www.ustka.pl/forum2/viewtopic.php?f=9&t=2599&start=40).

22:17 Hrs. Wstawiam przegotowana wode do zamrazalnika na wode strukturowana.

22:18 Hrs. Odmawiam przy oltarzyku Tajemnice bolesne o wziecie duszy Isabel do nieba.

No comments: