Wednesday, February 29, 2012

Kawko

polszczyzna.

Moja Mama Genowefa Kuciak zd. Zaremba, jak jeszcze zyla zlozyla podanie do wladz polskich o zwrot mienia zabuzanskiego Zarembow z Kostopola. Przez lata prowadzila korespondencje z wladzami w Polsce, mieszkajac tu w Kanadzie, jak i po powrocie do Polski. Dostarczala wszystkie dokumenty wedlug wskazan urzedow, powiatowego i wojewodzkiego w Slupsku. Wladze polskie maja wszystkie dokumenty w swoich rekach. Wyraznie matacza, ociagaja, kombinuja, oszukja, dyskryminuja, przeszkadzaja, utrudniaja - kawkowszczyznuja. Czyli robia to co zawsze robili od czasow kiedy im Wujek postawil Palac Kultury. Symbol ciemniactwa.

A teraz znow dejavu i to z poganianiem i nawet straszeniem. Jednym slowem Proces komunistyczny + Zamek od rozporka Kawki. Nie bede listu z Pomorskiegu Urzedu Wojewodzkiego w Gdansku komentowal. Po prostu go przepisze. Pereleczka literatury absurdu.

POMORSKI URZAD WOJEWODZKI W GDANSKU
Wydzial Geodezji
Odzial Rekompensat za Mienie Pozostawione Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej
80-810 Gdansk, ul. Okopowa 21/27
III pietro, pokoj nr 378, pon.-sr.-pt. - 8:00-12:00, wt.-czw. - 11:00-15:00,
tel. +48 (58) 305 89 67

Gdansk, dnia 17 lutego 2012 r.

WG.V/KR/MA/7725-193/09
za zwrotnym dowodem doreczenia

Pan Edward Kuciak
Toronto, Canada

W zwiazku z prowadzeniem postepowania wyjasniajacego w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty, uprzejmie informuje, ze w dniu 18 wrzesnia 2009 roku Wojewoda Pomorski wyznaczyl Panu szesciomiesieczny termin na uzupelnienie wniosku, ktory wplynal do tut. Urzedu dnia 5 stycznia 2008 r., a zostal zlozony w dniu 22 grudnia 2008 r. w kanadyjskiej placowce pocztowej. Termin ten uplynal dnia 5 kwietnia 2010 roku i do Wojewody Pomorskiego nie wplynely dowody wymagane w omawianym pisnie.

Wobec powyzszego wzywam Pana do dostarczenia wszystkich wymaganych dowodow wymienionych w pismie z dnia 18 wrzesnia 2009 roku w terminie 30 dni od momentu otrzymania niniejszego pisma, tj.:

1. Stwierdzenie nabycia praw do spadku po Panu Hieronimie Zaremba i Pani Helenie Zaremba (prawomocne postanowienie sadowe lub notarialne poswiadczenie dziedziczenia) i Ich ewentualnych niezyjacych spadkobiercach, jezeli postepowania spadkowe nie byly dotychczas przeprowadzone, to prosze w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma o poinformowanie pisemne tut. Urzedu oraz dostarczenie aktow zgonu osob zmarlych.

2. Dowody potwierdzajace, ze Panstwo Helena i Hieronim Zaremba zostali zmuszeni do opuszczenia nieruchomosci i Kresow np. Karte ewakuacyjna Ewakuacyjny arkusz, Zaswiadczenie na ewakuacje do Polski badz wykaz repatriantow;
Aby uzyskac w/w dokumenty, nalezy wystapic do Archiwum Akt Nowych w Warszawie (ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa) lub do Archiwum Panstwowego, wlasciwego miejscowo, ze wzgledu na pierwsze miejsce zamieszkania/osiedlenia sie wlasciciela mienia zabuzanskiego po przybyciu na obecne tereny panstwa polskiego, z prosba o dokumenty dotyczace Jego repatriacji.

3. Dowody na potwierdzenie, ze Panstwo Helena i Hieronim Zarembowie byli wlascicielami "mienia zabuzanskiego". Takimi dowodami moga byc w szczegolnosci:
a. orzeczenie wydane przez byly Panstwowy urzad Repatriacyjny;
b. urzedowy opis mienia pozostawionego sporzadzony przez Polsko-Radzieckie Komisje Mieszane ds. Ewakuacji;
c. dokumenty urzedowe, w tym sadowe, a takze dokumenty pozyskane z archiwow Litwy lub innych panstw.
Aby uzyskac Opis Mienia Pozostawionego, czyli dokument wystawiany przez Komisje Mieszana Polsko-Radziecka, to prosze wystapic do Archiwum Akt Nowych w Warszawie (ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa) o udostepnienie uwierzytelnionej kserokopii.
Aby uzyskac orzeczenie odszkodowawcze, wystawione przez Panstwowe Urzedy Repatriacyjne, nalezy wystapic do Archiwum Panstwowego, wlasciwego miejscowo, ze wzgledu na pierwsze miejsce zamieszkania/osiedlenia sie wlasciciela mienia zabuzanskiego po przybyciu na obecne tereny panstwa polskiego.

Jezeli nie jest Pan w posiadaniu w/w dokumentow prosze rowniez zwrocic sie do Konsulatu Generalnego RP wlasciwego ze wzgledu na miejsce polozenia przedmiotowej nieruchomosci z prosba o przeprowadzenie kwerendy w miejscowych archiwach, czy posiadja jakiekolwiek dokumenty potwierdzajace prawo wlasnosci do przedmiotowej nieruchomosci.
Prosze o dostarczenie do akt przedmiotowej sprawy kserokopii pism przeslanych do ww. archiwow.
Dopiero w przypadku potwierdzenia przez wlasciwe instytucje panstwowe badz zagraniczne braku posiadania odpowiednich dokumentow, dowodem w postepowaniu moze stac sie oswiadczenie dwoch swiadkow zlozone, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia, przed notariuszem, organem prowadzacym postepowanie lub w polskiej placowce konsularnej w kraju zamieszkania swiadka, ktorzy:
- zamieszkiwali w miejscowosci, w ktorej znajduje sie nieruchomosc pozostawiona poza obecnymi granicami RP lub w miejscowosci sasiedniej;
- nie sa osobami bliskimi (tj. zstepnymi, wstepnymi, rodzenstwem, dziecmi rodzenstwa, malzonka, osobami przysposobiajacymi i przysposobionymi oraz osobami, ktore pozostaja faktycznie we wspolnym pozyciu) wlascicieli lub spadkobiercow ubiegajacych sie o potwierdzenie prawa do rekompensaty.

4. Dowody potwierdzajace, ze w dniu 1 wrzesnia 1939 roku Panstwo Helena i Hieronim Zaremba posiadali obywatelstwo polskie i zamieszkiwali w tym dniu na terenach pozostajacych poza obecnym obszarem panstwa polskiego.

5. Calosc dokumentacji dotyczacej uzyskania ewentualnej rekompensaty za mienie pozostawionego poza obecnymi granicami RP.

6. Zaswiadczenia meldunkowe (z ewidencji ludnosci wlasciwych urzedow miast/gmin) o wszystkich miejscach zamieszkania wlascicieli "mienia zabuzanskiego" po przybyciu na obecne tereny RP.

7. zaswiadczenia meldunkowe (z ewidencji ludnosci wlasciwych urzedow miast/gmin) potwierdzajace wszystkie Pana miejsca zamieszkania i ewentualnych pozostalych spadkobiercow po wlascicielach "mienia zabuzanskiego". Odnosnie okresow, w czasie ktorych zamieszkiwal Pan poza granicami Polski, zostal Pan proszony o wypelnienie oswiadczenia o miejscach zamieszkania spadkobiercy "mienia zabuzanskiego" (druk w zalaczeniu).

8. Uwierzytelniona kserokopie Pana dowodu osobistego badz paszportu RP.

9. Oswiadczenie Pana o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty (druk w zalaczeniu). Informuje, iz na w/w oswiadczeniach podpisy powinny byc uwierzytelnione przez notariusza lub urzednika panstwowego. W tut. urzedzie wszelkie oswiadczenia w sprawach rekompensaty mozna skladac w pokoju 378 (III pietro) w poniedzialki, srody, piatki - w godzinach od 8.00 do 12.00, we wtorki i czwartki w godzinach od 11.00 do 15.00.

Jezeli przewiduje Pan, ze gromadzenie dowodow potwierdzajacych pozostawienie nieruchomosci na Kresach Wschodnich moze potrwac dluzej niz wyznaczone 30 dni, to istnieje mozliwosc wniesienia do Wojewody Pomorskiego wniosku o zawieszenie postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie na 3 lata. Zwazyc jednak nalezy, ze jezeli w okresie 3 lat od daty zawieszenia postepowania strona nie zwroci sie o podjecie postepowania, zadanie wszczecia postepowania uwaza sie za wycofane.

Wszelkie dokumenty powinny zostac zlozone w orginale badz w formie poswiadczonej urzedowo lub notarialnie kopii. Obowiazujace przepisy prawa i utrwalone orzecznictwo sadow powszechnych i administracyjnych stanowia, ze kserokopia nie moze miec waloru dowodu i dokumentu w postepowaniu wyjasniajacym, zatem nie podlega ocenie. Jezeli nie dostarczy Pan dokumentow w orginale lub w formie uwierzytelnionych kserokopii, to nie beda one brane pod uwage jako dowody w niniejszym postepowaniu.

Ponadto informuje, ze wszelkie dokumenty sporzadzone w jezyku obcym, powinny zostac przetlumaczone na jezyk polski przez tlumacza przysieglego, poniewaz jezykiem urzedowym w Polsce jest jezyk polski. Dokumenty zlozone do akt sprawy w jezyku obcym bez ich tlumaczenia na jezyk polski nie beda stanowic dowodu w niniejszym postepowaniu.

W koncowej fazie postepowania wyjasniajacego, po zlozeniu wszystkich wymaganych dokumentow i udowodnieniu przeslanek ustawowych, uczestnik postepowania jest wzywany do dostarczenia aktualnego operatu szacunkowego, sporzadzonego przez rzeczoznawce majatkowego, w ktorym okreslona bedzie wartosc pozostawionych nieruchomosci zabuzanskich; na obecnym etapie postepowania dostarczenie tego dokumentu nie jest jeszcze wymagane, zatem nie nalezy tego dokumentu dostarczac wraz z wnioskiem; w mysl obowiazujacych przepisow prawa dostarczenie tego dowodu spoczywa na wnioskodawcy, ktory ponosi koszt jego sporzadzenia.

Rekompensacie podlega 20% wartosci pozostawionego mienia zabuzanskiego; zrealizowac rekompensate mozna w jednej z nastepujacych, okreslonych cytowana ustawa form:
a) zaliczenia wartosci nieruchomosci pozostawionych na poczet:
- ceny sprzedazy nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa, albo
- ceny sprzedazy prawa uzytkowania wieczystego przyslugujacego Skarbu Panstwa, albo
- oplat z tytulu uzytkowania wieczystego  nieruchomosci gruntowych stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa i ceny sprzedazy polozonych na nich budynkow oraz inych urzadzen lub lokali, albo
- oplat za przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa, albo
b) swiadczenia pienieznego wyplacanego ze srodkow Funduszu Rekompensacyjnego.

Informuje, ze zgodnie z art. 40 par. 4 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071, z pozn. zm.) strona postepowania adminstracyjnego zamieszkala za granica, jezeli nie ustanowila pelnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkalego w kraju, jest obowiazana wskazac w kraju pelnomocnika do doreczen. W razie niewskazania pelnomocnika do doreczen przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia sie w aktach sprawy ze skutkiem doreczenia.

W zwiazku z powyzszym prosze o ustanowienie pelnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkalego w Polsce lub wskazanie pelnomocnika do doreczen w Polsce. W przypadku niedopelnienia tego obowiazku, zgodnie z art. 40 par. 5 Kpa, pisma skierowane do Pana pozostawi sie w aktach sprawy ze skutkiem doreczenia.

W toku postepowania strona oraz jej przedstawiciele i pelnomocnicy maja obowiazek zawiadomic organ administracji publicznej o kazdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania powyzszego obowiazku doreczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Korespondencje prosze kierowac na adres: Wojewoda Pomorski, Wydzial Geodezji, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, powolujac sie na numer niniejszego pisma.

Z powazaniem
KIEROWNIK ODDZIALU
Rekompensat za Mienie Pozostawione
poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

00:16 Hrs. Budzi mnie siusiu.

06:15 Hrs. Podnosze z werandy "National Post" z "Lavalin in Libya: 'Who paid' and 'how much'. Security contrator grilled over links to firm as $35M accounting probe launched" na okladce.

21:30 Hrs. Jem 3 owoce kiwi + kawalek melona + czestuje sie czekoladka Xocai POWER + Leonard Cohen dysk "Old Ideas". 
Tuesday, February 28, 2012

Prawa

noga Angeliny zdobyla tegorocznego Oskara, o czym glosno nadaja media. Tak jak wczesniej wypadajaca piers Janet na scenie wzbudzila oburzenie, tak noga Angeliny wzbudza raczej pozytywna reakcje Ameryki. Majestyczna noga amerykanskiej bogini.

01:10 Hrs. Budzi mnie siusiu.

04:00 Hrs. Budzik zrywa mnie na rowne nogi. Na dworze minus 1-stopniowo. Odczuwalne -7C. Temp. w kuchni 22.4C.

04:13 Hrs. Pije wode z cytryna + czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

04:22 Hrs. Lektura tronowa. "Gazeta Polska".

04:50 Hrs. Wskakuje na wage APSCO. 73 kg. + wkladam na biodra pas WELLNESS BELT.

04:55 Hrs. Pije ziolo SKRZYP + daktyl + CBC + laptop (9 imelek + 24 spamu).

06:03 Hrs. Biore 3 tabletki chemii + zielona herbata.

06:13 Hrs. Podnosze z werandy "National Post" z "Help Iran's MEK: Chair of rights group. On terrorist list. Rights and Democracy board members defend anti-regime force" na okladce.
Monday, February 27, 2012

Z bolem

glowy + lekkim zmeczeniem wsunalem sie pod kolderke lozka po przyjsciu do domu z pracy. Po snie Mistrz podal smazona watrobke w pieczarkach. Pozniej obejrzalem dzienniki. Lokalne CTV (torontonski) + TVO (ontaryjski) + 3 amerykanskie stacje ABC NBC CBS. I tyle jest ogladania tylewizji przeze mnie w kazdy dzien tygodnia. W sumie jedna godzina dziennie. Wole poczytac. A tego jest kupa i rosnie zastraszajaco szybko. A tu brak czasu, sil i oczy wysiadaja.

Czy Rosji i Polsce groza kolorowe rewolucje? Watpie. Nasycenie Internetem w Polsce jest mniejsze niz w krajach tzw. III swiata. Dalej oligarchie w tych panstwach beda urzadzac zycie obywatelom. Niestety, ale to sa wlasnie mechanizmy demokracji w zalewajacym nas totalitarnym swiecie.

03:17 Hrs. Budzi mnie siusiu.

04:00 Hrs. Budzik zrywa mnie na rowne nogi. Na dworze minus 1-stopniowo. Odczuwalne -4C. Temp. w kuchni 22.1C.

04:15 Hrs. Pije wode z cytryna + czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

04:18 Hrs. Lektura tronowa. "Gazeta Polska".

Ja jestem wykluczony. Jestem jak te stare kobiety w moherowych beretach i jestem z tego dumny, bo one sa tym, co Polska ma teraz najlepszego. Jestem wykluczony razem z Mickiewiczem i razem z moherowymi beretami. Mickiewicz tez jest moherowym beretem. To ogromny zaszczyt - byc wykluczonym razem z Mickiewiczem i z wszystkimi moherami. Mowie do wykluczonych i to mi odpowiada, bo mowiac do nich, jestem po tej stronie Polski, po ktorej chce byc...
Jak napisalem w aneksie do "Wierszy politycznych", Mickiewicz tlumaczy nam wyraznie, ze istnieja dwie Polski. Jest Polska rosyjskich kolaborantow, tych, ktorzy wystepuja w "Salonie warszawskim" z III czesci "Dziadow", i jest Polska tych Polakow, ktorzy chca pozostac wierni swoim narodowym obowiazkom...
Bo kolaborantow, tajnych wspolpracownikow, agentow obcych mocarstw, bylych esbekow, bylych komunistow (ktorzy nie chca uznac swojej winy) i lokajow Rosji kochac nie bedziemy. Tego Mickiewicz od nas nie wymaga (Marek Rymkiewicz, "Mowie do wykluczonych", GAZETA POLSKA, 4 stycznia 2012).

04:45 Hrs. Wskakuje na wage APSCO. 74 kg. + nakladam na biodra pas WELLNESS BELT.

04:56 Hrs. Pije ziolo SKRZYP + daktyl + CBC + laptop (2 imelki + 9 spamu).

05:29 Hrs. Ceremonia lancuchowa po goleniu.

05:53 Hrs. Biore 3 tabletki chemii + zielona herbata.

05:57 Hrs. Podnosze z werandy "National Post" z "3 dead as VIA rail train derails. Dozens hurt as cars flipped on to their sides" na okladce.

06:12 Hrs. Robie 10 pompek + nakladam na twarz i powieki olejek FERO FACE FIT.

06:15 Hrs. Biore tabletke CENTRUM Select 50+ + zielona herbata.

06:18 Hrs. Biore pastylke RAPHACHOLIN C (ostatnia) + zielona herbata.

06:22 Hrs. "Moi koledzy bawia noca sie" - unosi sie w Polskim Radiu Toronto na fali 1320 AM gdy odpalam maszyne. Na dworze ciemno, cicho, spokojnie. W dzienniku: UE zaostrza sankcje wobec Syrii. Agnieszka Holland bez Oskara. Wygral film produkcji iranskiej "Rozstanie" w kategorii nieanglojezycznej.
ESSO bierze za litr paliwa $1,30.3. Shell + Petro-Canada $1.31.4.

09:04 Hrs. Czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

15:06 Hrs. W sklepie Eden Garden kupuje 6 jablek + sloik papryki marynowanej. Raphacholin C nie mieli.

15:31 Hrs. Zakupy w supermarkecie Starsky. Tez nie maja pastylek Raphacholin C.

15:51 Hrs. Odbieram na poczcie list polecony od Pomorskiego Urzedu Wojewodzkiego w Gdansku.

16:01 Hrs. W domu. Na dworze 5-stopniowo. Dzwiek Izabelinek na wietrze. Na stole magazyn "Hello! Canada" z "The radiant Duchess. What's making Kate smile as she waits for her Prince to return" na okladce + "Gazeta Gazeta". Na okladce:

* Opozycja wskazuje na nieprawidlosci wyborcze. Wyborczy skanadal z "robocalls".
* Wykolejenie pociagu pod Burlington.
* Strona internetowa pomoze w batalii o zniesienie wiz do USA.
* Dzialania rzadu to nie jest atak na Kosciol.
* Udaremniony zamach na Putina.

20:35 Hrs. Jem 3 owoce kiwi.

Sunday, February 26, 2012

Sloncem

i spiewem ptakow rozpoczalem niedziele. Po mszy otrzymalem Blogoslawienstwo rodzin. Po dosc intensywnym tygodniu niedziele spedzam w lozku i na lekturze.

SZAWA (Szlachecka Agencja Wywiadowcza) podrzucila mi info na temat ziol w Polsce.

* Wino sw. Hildegardy (arytmia serca, nerki, watroba).
* Herbatka Ksiazeca (nerki, watroba).
* Herbata Ziemianska (nerki, watroba).
* Herbatka Hetmanska.
* Herbatka Mistrzowska.
* Zywokost + olej lniany (kosci, skora).

Plus namiary na pania Stefanie Korzawska, ktora w telewizji Trwam ma swoje programy ziololecznicze. Pani Stefania zaleca bardzo Herbatke Hetmanska na gardlo. Sklada sie ona glownie z ziola slaz. Chwali kasze jaglana + pietruszke na nerki. Zaleca na gardlo i dobry glos Syrop Heleny Modrzejewskiej. Szalwie i Rumianek.

03:17 Hrs. Budzi mnie siusiu.

07:00 Hrs. Budzik zrywa mnie na rowne nogi. Kosciol. Na dworze minus 6-stopniowo. Temp. w kuchni 21.6C.

07:11 Hrs. Pije wode z cytryna + czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

07:13 Hrs. Lektura tronowa. "Gazeta Polska".

Estonska armia liczy 4,8 tys. zolnierzy, plus 11,5 tys. wyszkolonych rezerwistow. Nie ma ciezkiego sprzetu wojskowego, floty wojennej ani lotnictwa. Obrona przeciwlotnicza sprowadza sie do nieduzej liczby recznych wyrzutni rakietowych.
Dla porownania, Gruzja w 2008 r. miala cztery brygady regularnej piechoty, plus jedna w trakcie formowania - w sumie 20 tys. zonierzy regularnej armii, a do tego 6 tys sil MSW, doswiadczonych w walce z separatystami. Oraz oczywiscie ciezki sprzet wojskowy, lotnictwo i flote. Na korzysc Gruzinow przemawialo tez gorzyste uksztaltowanie terenu. Tymczasem Estonia jest plaska jak stol i ma dluga linie brzegowa, bezbronna wobec ewentualnych dzialan rosyjskiej Floty Baltyckiej, Estonscy wojskowi oceniaja, ze w razie wojny na ich kraj w pierwszym rzucie ruszylyby co najmniej cztery brygady rosyjskie ("Rosyjskie zagrozenie", GAZETA POLSKA, 4 stycznia 2012).

07:35 Hrs. Wskakuje na wage APSCO. 74 kg. + wkladam na biodra pas WELLNESS BELT + wcieram na twarz i powieki olejek FERO FACE FIT.

07:45 Hrs. Odpalam maszyne. 81 krokow do samochodu. Slonecznie + spiew ptakow + nakladam sloneczne okulary.
Petro-Canada na rogu bierze za litr paliwa $1.31.4.

07:58 Hrs. W kosciele sw. Kazimierza.

"Drogi Twe, Panie, to laska i wiernosc".

09:09 Hrs. W Bennas kupuje 4 male chlebki z makiem + sloiczek konfitur z truskawek LOWICZ.

10:17 Hrs. "To nie jest demokracja. To nie jest wolny kraj" - wypowiada sie osoba demonstrujaca w obronie Radia Maryja i TV Trwam. W tle demonstracji kolacy oko Palac Kultury. Ze ten obiekt stalinizmu straszy w Warszawie po 20 latach "wolnosci Polski", to skaranie Boskie.


17:00 Hrs. Robie 10 pompek z nalozonym pasem WELLNESS BELT.

18:59 Hrs. Biore 4 tabletki chemii + popijam sokiem z granata.

Nie mozna jednak wykluczyc, ze zwycieza tendencje mocarstwowe wsrod niemieckich elit. Tony Corn, doradca amerykanskiego Departamentu Stanu, twierdzi, ze "dzisiaj niemieckie elity (...) probuja uczynic z 27 czlonkow Unii Europejskiej nowoczesny odpowiednik 27 landow Cesarstwa Niemieckiego" i zwraca sie do niemieckiej elity, by na razie wyrzekla sie takich dazen - "Jesli tesknia Panstwo za "Kaiserreich", to mozecie w swoim kraju przywrocic monarchie Hohenzollernow. Ale powinni Panstwo raz na zawsze wyrzec sie mysli, by zrobic z Unii Europejskiej wiekszy "Kaiserreich" (Tony Corn, "Neue deutsche Illusionen", 02 stycznia 2012 r.) (Zdzislaw Krasnodebski, "Liberalny hegomon. Niemcy. Ostatnia faza kryzysu finansowego spowodowala, ze do swiadomosci Polakow, a takze innych Europejczykow dotarlo, jak bardzo dominujacym panstwem na Starym Kontynencie jest nasz zachodni sasiad", UWAZAM RZE, 30 I - 5 II 2012).

21:26 Hrs. Po rozmowie z Benkiem + dalej porzadkuje lozko + podloge w biurze z papierow. W ramach pokuty.

22:00 Hrs. Jem 2 owoce kiwi + czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

22:33 Hrs. Lozko w ktorym spie oczyszczone z 8 ksiazek + 10 gazet + 35 magazynow. Materac sie wyprostowal. Ile przestrzeni do spania. Boze daj mi sile woli abym nie robil skladowiska makulatury we wlasnym lozku. Tak mi dopomoz Bog!

Saturday, February 25, 2012

93.3%

otrzymalem za koncowy test z treningu udzielania pierwszej pomocy medycznej. Licencje dostalem na trzy lata. Emergency First Aid CPR/AED Level A + W.H.M.I.S. (Workplace Hazardous Materials Information System). Mila atmosfera na treningu + multimedialne prezentacje + praktyka na manekinach i zywych osobach. Dobrze znac te wszystkie techniki ratowania ludzi, ale tez trzeba prosic Boga aby czlowiek nie znalazl sie w stytuacji gdzie trzeba uzyc te techniki w zyciu realnym, a nie w symulacji. Ochroniarz musi miec wazna licencje upowazniajaca go do udzielenia pierwszej pomocy osobie, ktorej zagrozone jest zycie.

03:19 Hrs. Budzi mnie siusiu.

06:00 Hrs. Budzik zrywa mnie na rowne nogi. Na dworze minus 1-stopniowo. Odczuwalne -7C. Temp. w kuchni 23.1C.

06:12 Hrs. Pije wode z cytryna + czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

06:15 Hrs. Lektura tronowa. "Gazeta Polska".

Warto odnotowac, iz wszystkie kraje sasiadujace z Czechami wyslaly najwyzszych przedstawicieli konstytucyjnych: Slowacja - prezydenta i pania premier, Austria - prezydenta, Niemcy - prezydenta, tylko Polska byla reprezentowana przez marszalka Senatu i bylych prezydentow, gdyz obecna glowa panstwa - Bronislaw Komorowski - nagle zachorowala. W tym kontekscie nalezy rowniez odnotowac, iz rosyjscy przedstawiciele - jak zauwazyly czeskie media - nie zlozyli kondolencji oraz ze do Pragi dotarl tylko tamtejszy rzecznik praw obywatelskich (Vladimir Petrilak, "Pozegnanie Havla", GAZETA POLSKA, 4 stycznia 2012).

06:45 Hrs. Wskakuje na wage APSCO. 73 kg. + nakladam na biodra pas WELLNESS BELT.

06:48 Hrs. Pije ziolo SKRZYP + daktyl + CBC.

06:55 Hrs. Robie 10 pompek obciazony pasem WELLNESS BELT. Sa to pompki pokutne na dzisiejszy dzien. O Boze daj mi sil abym mogl codziennie choc zrobic 10 pompek z pasem na tylku!

07:14 Hrs. Nacieram olejkiem FERO FACE FIT powieki + twarz.

07:24 Hrs. Biore 3 tabletki chemii + zielona herbata.

07:27 Hrs. Biore tabletke CENTRUM C + zielona herbata.

07:30 Hrs. Biore pastylke RAPHACHOLIN C + zielona herbata.

07:34 Hrs. Odpalam maszyne. Jade do pracy na trening. 56 krokow do samochodu + spiew ptakow. Izabelinki dzwiecza na wietrze.
ESSO bierze za litr paliwa $1.29.6. Shell + Petro-Canada $1.30.7.

17:02 Hrs. W domu. Na dworze minus 1-stopniowo. Odczuwalne -9C. Temp. w kuchni 21.6C. Na stole "National Post" z "The real money makers. Turning the traditional model of gender roles in marriage on its head" na okladce.

19:15 Hrs. Biore 4 tabletki chemii + popijam woda.

21:45 Hrs. Jem 3 owoce kiwi + czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

Friday, February 24, 2012

Ale

THC sklep konopny na ul. Yonge
przyspieszenie przy koncu tygodnia. Wczoraj kardiolog. Dzis po pracy zaliczylem klinike chiropraktyczna Dixi Dundas w Mississaudze. Tylko 15 minut drogi z mojej pracy. Na festiwalu zdrowia, mody i urody dostalem promocje. Tylko za $30 przebadano mi kregoslup. Pomiary, rendgeny + uciski. Oplacalo sie, bo pierwsza taka wizyta w klinice kosztuje normalnie $200.

Mam sie pokazac tam znow za dwa tygodnie po analize badan + ewentualna terapie pozbycia sie bolu z szyi.

Jutro natomiast trening udzielania pierwszej pomocy w pracy. Jednym z wymogow jest umiejetnosc udzielania pierwszej pomocy medycznej przez ochroniarza. Bralem ten kurs juz 3 razy, ale odnawia sie go co 2-3 lata.

Ostatnie dni najpopularniejszym wsrod czytelnikow wpisem na blogu jest "Szlachcianka Patrycja Kosowska" ze srody 8 kwietnia 2009 roku.

01:23 Hrs. Budzi mnie siusiu.

04:00 Hrs. Budzik zrywa mnie na rowne nogi. Na dworze 2-stopniowo. Temp. w kuchni 21.4C.

04:20 Hrs. Pije wode z cytryna + czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

18:30 Hrs. W domu. Na dworze 3-stopniowo. Temp. w kuchni 23C. Na stole prasa: "Gazeta Gazeta". Na okladce:

* Czekamy na Oskara dla polsko-kanadyjskiego filmu. Konkurenci Holland nagrodzeni w Berlinie i Cannes.
* W kwietniu dopiero beda ceny.
* TV Trwam zlozyla odwolanie.
* ACTA skierowane do Trybunalu Sprawiedliwosci UE.
* Komputerowe superokulary Google'a.
2 fotografie: (1) W niedziele sie okaze czy ktoras z tych statuetek pojedzie do Polski? (2) Europejscy politycy w anonimowych maskach protestuja przeciwko ACTA.

"Goniec". Na okladce:

* Jak zabezpieczyc mienie prywatne i biznesowe przed roszczeniami?
* Co sie stalo z Kanada?
* Toronto Auto Show.
* W. Lizon: Ochrona zycia wroci do parlamentu.
* Zwalczymy imigracje porodowa.
* Najszybciej w Europie.

"The Globe and Mail" z "Police force shocked by murder charge against Toronto officer" na okladce + "National Post" z "Why transit debate is a runaway train. City feuding so bat there's only one solution: Start over" na okladce.

Plus 4 darmowe polonijne gazety. "Merkuriusz polski" z "To nie byl wypadek" przesluchanie bylych funkcjonariuszy BOR" na okladce + "Nowy Przeglad" z "Superziemia ma wode. Naukowa sensacja: jest woda na planecie nazywanej superziemia" na okladce +  "Zycie" z "Omotani przez Siec. Prywatnosc w sieci internetu od dawna jest juz iluzja. Nie tylko wielkie korporacje, ale takze rodzime panstwa chca nas sledzic i kontrolowac. Poniezej znajda Panstwo kilka przykladow jak chronic resztki swojej prywatnosci" na okladce + "Wiadomosci" z "Chinscy hakerzy doprowadzili do upadku giganta Nortel" na okladce.

Thursday, February 23, 2012

Urwalem

Rysiek na skrzyzowaniu ulic Yonge i Bloor
sie 3 godziny wczesniej z pracy. Mialem wizyte u doktor kardiolog. Zrobili EKG + zmierzyli cisnienie krwi + wyniki z ostatnich badan labolatoryjnych. Serce wyglada na OK. Doktor nawet pozwolila robic mi pompki. Tylko z umiarem, zaznaczyla.

Zaniepokoil ja stan mojej watroby. Cienko przedzie. Mowi, ze juz prawie marskosc. Ale to moze byc zwiazane z wirusem, ktory wstrzykneli mi w slupskim szpitalu "Na Gorce" za lat mlodzienczych. Mowi, ze zarekomenduje mojemu domowemu lekarzowi dobrego w Toronto specjaliste od watroby.

Po lekarzu przeszlismy sie pieszo wzdloz ulicy Yonge do Eaton's Centre. W drodze powrotnej wyszlismy z metra 1 stacje wczesniej i zrobilismy spacerek wzdloz ul. Bloor. Rysiek czul w nogach. Ja nie, choc z ciezkim pasem na biodrach.


Owocami spacerku sa:
* 10 zdjec.
* Najnowszy dysk Leonarda Cohena "Old Ideas".
* Ksiazka bestseller "The end of illness" David B. Agus, MD.
*  Buty do munduru w pracy. Czarne, z blaszanymi czubkami Dr. Martens.
* Magazyn o marihuanie "High Times" z "24th Cannabis Cup Issue".
* Magazyn o marihuanie "Skunk".
* Magazyn "Now"  z "TTC Turmoil" na okladce.
* 5 cytryn,
* 10 owocow kiwi.
* 5 sliwek.
* 6 bananow.

W ramach pokuty dzis uporzadkowalem bierzace dokumenty. W tematycznych segratorach. Obiecalem sobie, ze wszystko co przyjdzie, dokumenty, rachunki i inne papierzyska, nie bedzie odkladane na pozniej. Zrobie z nimi porzadek tego samego dnia. Tak mi dopomoz Bog.

01:37 Hrs. Budzi mnie siusiu.Wednesday, February 22, 2012

40 dni

postu rozpoczalem rannym wymyciem miski klozetowej w ramach pokuty. Modle sie o sile abym kazdego dnia zrobil cos czego unikam, odkladam na pozniej, czuje niesmak, wstydze sie. Abym zrobil takich 40 wyrzeczen, wysilkow, pokor, unizen. Tak mi dopomoz Bog.

02:18 Hrs.  Budzi mnie siusiu.

04:00 Hrs. Budzik zrywa mnie na rowne nogi. Na dworze 2-stopniowo. Temp. w kuchni 22.8C.

04:16 Hrs. Pije wode z cytryna + czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

04:19 Hrs. Lektura tronowa. "Gazeta Polska".

DO JAROSLAWA KACZYNSKIEGO

Ojczyzna jest w potrzebie - to znaczy: lajdacy
Znow wzieli sie do swojej odwiecznej tu pracy
Polska - mowia - i owszem to nawet rzecz mila
Ale wprzod niech przeprosi tych ktorych skrzywdzila
Polska - mowia - wspaniale lecz trzeba po trochu
Ja ucywilizowac - niech kleczy na grochu
Niech zmadrzeje, niech zmieni swoje obyczaje
Bo z tymi moherami to sie zyc nie daje.
I znowu sa dwie Polski - sa jej dwa oblicza
Jakub Jasinski wstaje z ksiazki Mickiewicza
Polska go nie pytala, czy ma chec umierac
A on wiedzial - ze tego nie wolno wybierac
Dwie Polski - ta o ktorej wiedzieli prorocy
I ta ktora w objecia bierze car polnocy
Dwie Polski - jedna chce sie podobac na swiecie
I ta druga - ta ktora wioza na lawecie
Tu w nasza krew jak w sztandar krolewski ubrana
Naszych najswietszych przodkow tajemnicza rana
Powiedza ze to patos - tu trzeba patosu
Ja tu mowie o sprawie odwiecznego losu
Co zrobicie? - pytaja nas teraz przodkowie
I nikt na to pytanie za nas nie odpowie
To co nas podzielilo - to sie juz nie sklei
Nie mozna oddac Polski w rece jej zlodziei
Ktorzy chca ja nam ukrasc i odsprzedac swiatu
Jaroslawie! Pan jeszcze cos jest winien Bratu!
Dokad idziecie? Z Polska co sie bedzie dzialo?
O to nas teraz pyta to spalone cialo
I jest tak ze Pan musi cos zrobic w tej sprawie
Niech sie Pan trzyma - Drogi Panie Jaroslawie!

JAROSLAW RYMKIEWICZ (Marcin Wolski, "Rymkiewicz - Pisarz i Obywatel", GAZETA POLSKA, 4 stycznia 2012).

04:53 Hrs. Wskakuje na wage APSCO. 74 kg. + nakladam na biodra pas WELLNESS BELT + spontaniczne, pokutne wymycie miski klozetowej z okazji 1 dnia postu.

04:55 Hrs. Pije ziolo SKRZYP + daktyl + CBC + laptop (8 imelek + 36 spamu).

05:25 Hrs. Samaruje powieki + twarz olejkiem FERO FACE FIT po goleniu.

05:44 Hrs. Biore 3 tabletki chemii + popijam melekiem.

06:06 Hrs. Podnosze z werandy "National Post" z "Iranian regime has reason to fear, experts say. Tough talk covers divisions at home" na okladce.

06:08 Hrs. Biore tabletke CENTRUM Select 50+ + zielona herbata.

06:21 Hrs. Biore pastylke RAPHACHOLIN C  + zielona herbata.

06:30 Hrs. Odpalam maszyne. Na dworze ciemno, cicho, spokojnie + skrobanko cienkiego lodziku na szybach samochodu. Mokro + kaluze na jezdni.

06:39 Hrs. Przede mna furgonetka sklepu Karpaty. Z tarcza rejestracyjna KARPATY. Bez tylnich swiatel.
ESSO bierze za litr paliwa $1.26.2. Shell + Petro-Canada $1.27.4.

09:01 Hrs. Czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

15:45 Hrs. W domu. Na dworze 5-stopniowo. Na stole kartka Bozonarodzinowa od Grazynki i Tadeusza + kawalek oplatka. Musiala gdzie sie zapodziac na poczcie. Na stole "Glos Polski" z "Jest zle. Czy musi byc jeszcze gorzej?" na okladce + "Gazeta Gazeta". Na okladce:

* Polscy poslowie nie zostali wpuszczeni na Bialorus. Parlamentarzysci nie zostali wpuszczeni, mimo ze posiadali paszporty dyplomatyczne.
* Kanadyjczycy odpowiedza do 29 lutego.
* Odkryto planete pelna wody i z gesta atmosfera.
* Uniwersytet Jagiellonski na 280. miejscu.
* Nieudany zamach na prezydenta abchazji.
Jedna fotografia: Przewodniczacy Sejmowej Komisji ds. Lacznosci z Polakami za Granica, posel PiS Adam Lipinski prezentuje paszport z pieczatka zakazu wjazdu na Bialorus, podczas konferencji w Bialymstoku, 21 bm.

21:45 Hrs. Jem 3 owoce kiwi + czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

Tuesday, February 21, 2012

3

wycinki znalezione w przegladanej dzis prasie:

MINING
Polish miner wins B.C.'s Quadra FNX
$2.87B BID APPROVED
BY MACIEJ MARTEWICZ AND PAWEL KOZLOWSKI

WARSAW - Quadra FNX Mining Ltd. shareholders have approved a $2.87-billion takeover by KGHM Polska Miedz SA, in Poland's biggest bid abroad, designed to deepen the Polish copper producer's global reach.
Quadra shareholders cast 78.58% of shares in favour of the deal, the Canadian company said Monday at an extraordinary meeting in Vancouver.
The takeover by the Lubin, Poland-based company, with Europe's largest mine output, is "attractive," Quadra chief executive Paul Blythe told Polish daily Rzeczpospolita on Feb. 16. Institutional Shareholders Services, which advises pension and mutual funds on proposals in shareholder meetings, backed the bid, Quadra said on Feb.6.
"This is the first spectacular takeover deal by a Polish company and it's being noticed," said Leszek Iwaszko, a Warsaw-based analyst at Societe Generale SA. "KGHM still has a long way to go to join the world's premier league, but this purchase will help it become a global player."
Companies from Poland, the biggest post-Communist country in the European Union, have stepped up expansion plans in the last decade, fighting for supremacy in central Europe.
Vancouver-based Quadra is KGHM's second Canadian transaction since 2010 after the company bought a stake in a joint venture with Abacus Mining & Exploration Corp. for $37-million. KGHM, which is buying miners outside Poland to cut production costs and raise output, will pay cash for Quadra as it is set to report a record 11.2-billion zloty ($3.5-billion) in net income for 2011. 
KGHM shares climbed 0.7% Monday in Warsaw, extending their advance to 13.3% since Quadra's deal was announced on Dec. 6 and valuing the Polish company at 27.7-billion zloty.
"It's a huge deal for KGHM," Tomasz Krukowski, a Warsaw-based analyst at Deutsche Bank AG said by phone. "We won't probably see more transactions of this size as KGHM now needs to focus on efficient management of its purchased assets."
KGHM may seek further purchases outside Poland, chief executive Herbert Wirth told "Dziennik Gazeta Prawna on Dec. 27. It is looking for companies in South Africa, Namibia and Botswana and does not rule out the purchase of copper reserves in Canada, the newspaper reported.
Quadra was created in 2010 when Quadra Mining Ltd. acquired FNX Mining Co. for about $1-bilion. The company owns the Robinson mine in Nevada, Carlota in Arizona, Franke in Chile and the Morrison and Podolsky operations in Canada's Sudbury basin.
Bloomberg News (NATIONAL POST, Tuesday, February 21, 2012).

CHOPIN PAINTING FOUND

KRAKOW A portrait of composer Frederic Chopin which once hung in Auschwitz has resurfaced at the home of a Polish university professor nearly seven decades later. Painted in 1943 by Auschwitz prisoner and artist Mieczyslaw Koscielniak, the portrait was one of a series of pictures created as part of a public relations campaign to obscure the treatment of inmates at the Second World War-era death camp. - REUTERS (24H, Tuesday, February 21, 2012).

MARIJUANA
Ex-attorney-general joins call for legalization of pot
Geoff Plant adds his voice to Stop the Violence, a campaign seeking to end gang-related violence associated with the drug trade
ROBERT MATAS VANCOUVER

Geoff Plant has felt for years that the prohibition of marijuana is wrong. Now that the former B.C. attorney-general is out of government, he has joined the chorus of officials and former politicians pushing for the legalization of the drug.
"I have always had a problem with the idea that the state should criminalize an act which is essentially no more complex than putting a couple of seeds in your back yard, waiting a while and then, when something grows, you put it in your pocket, you chew it or you smoke it," Mr. Plant said.
Last week, Mr. Plant joined with three former NDP attorneys-general to support a campaign against federal legislation that would impose mandatory minimum sentences for minor, non-violent marijuana-related offences.
The campaign, backed by police officers, B.C. public health officers and the current and four former Vancouver mayors, calls for the federal government to regulate and tax marijuana, rather than prohibit it.
Mr. Plant was not a stranger to controversy when he was attorney-general from 2001 to 2005 in the Liberal government of Gordon Campbell.
He had a reputation as a moderate in the Campbell caucus. But the B.C. Law Society censured him after he closed court-houses and cut legal aid by 40 per cent in 2002. First nations leaders didn't trust him after he led the debate on the province's referendum on treaty rights.
However, when he was asked about the thorny issue of legalization after a Senate committee in 2002 had recommended that the drug be sold like tobacco or liquor, Mr. Plant sidestepped the controversy.
"This is a matter for the federal government. It is not a matter on which the government of British Columbia has a position and not a matter on which I have an opinion," he told a Vancouver newspaper.
Times have changed, Mr. Plant was asked in November by Evan Wood, director of the Urban Health Research Initiative at the B.C. Centre for Excellence in HIV/AIDS, to lend his voice to the trug campaign organized by a coalition called Stop the Violence. The coalition was set up in response to gang-related violence associated with the drug trade.
Dr. Wood has an international reputation based on his ground-breaking research related to HIV and drug addicts. He was one of the founders of Insite, the supervised injection site in Vancouver's Downtown Eastside.
Dr. Wood is also associated with St. Paul's Hospital, and Mr. Plant is chair of the board of directors of Providence Health Care, which runs the hospital. Dr. Wood said he came into contact with Mr. Plant through his work at St. Paul's. "I said to him, 'What do you think about this?' He said he totally agreed, and he would be willing to go on the record," Dr. Wood said.
Mr. Plant was so enthusiastic about efforts to reform marijuana laws that he made the suggestion that other attorneys-general should be contacted to see of they would add their voices to the call for reform. He thought the voices of four former attorneys-general would maximize the impact of his endorsement.
"What has happened, in my view, is that increasingly the prohibition of cannabis is not just an ineffective policy," he said, "but is having the effect of increasing certain harms, as organized crime increasingly relies on the cannabis trade to support its activities, to make huge profits and to fight with each other with guns increasingly in public over their market share."
The problems have gotten worse over the past decade, which is why the campaign is timely, he said. "And that's why when they approached me and asked me if I would agree to lend my name in support of [the campaign], I was happy to do so, Mr. Plant said.
He was impressed with the Stop the Violence campaign. "They're organized, they have built a research base, they are taking the time and trouble to try to mobilize public opinion," he said. "I was flattered they would ask me, they would think my voice would matter."
Despite Mr. Plant's role in the right-leaning B.C. Liberal government, his response did not surprise Dr. Wood. "I am more surprised when I hear people say they think the current system is working," he said. "In Victoria, what politicians will tell you off the record, in terms of their beliefs and understanding of issues, and what they say on the record are two very, very different things," Dr. Wood said.
Around 12,000 people in B.C. were charged annually with possession of marijuana while Mr. Plant was attorney-general. The number has increased since he was replaced in 2005. In 2010, 15,638 people in B.C. were charged, Statistics Canada has reported (THE GLOBE AND MAIL, Monday, February 20, 2012).

01:06 Hrs. Budzi mnie siusiu


Monday, February 20, 2012

Uziemilem

sie dzisiaj o 19:50:32 Hrs. Wlazylem branzoletke earthing na prawy przegub reki i wsadzilem wtyczke do ziemi w gniazdku elektrycznym. Nabijam sie elektronami wzietymi prosto z ziemi. Na festiwalu zdrowia i urody mieli tez pledy do przykrycia + przescieradla, ktore podlaczalo sie do ziemi w elektrycznym gniazdku. Uziemienie sie jest bardzo wazne dla organizmu ludzkiego. Uzyskujemy bezposredni kontakt z natura. Takie chodzenie boso po piasku.

"Earthing  connects us to Nature and Nature is the ultimate source of health and healing. This book is a manual for one of Nature's great healing secrets."
-JOHN GRAY, PH.D., AUTHOR OF MEN ARE FROM MARS, WOMEN ARE FROM VENUS

03:00 Hrs. Budzi mnie siusiu.

04:00 Hrs. Budzik zrywa mnie na rowne nogi. Na dworze minus 7-stopniowo. Odczuwalne -12C. Temp. w kuchni 22.9C.

04:12 Hrs. Pije wode z cytryna + czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

04:16 Hrs. Lektura tronowa. "Newsweek".

Wedlug danych Eurostatu az 59 proc. Polakow w wieku 16-74 lata przyznaje sie do korzystania z internetu zaledwie raz na trzy miesiace (Jaroslaw Olechowski, Pawel Kurek, "Lacz sie i surfuj", NEWSWEEK. 19.12.2011-1.01.2012).

04:55 Hrs. Wskakuje na wage APSCO. 74 kg. + nakladam na biodra pas WELLNESS BELT + lekki bol w dole plecow. Trzyma od wczoraj.

05:00 Hrs. Pije ziolo SKRZYP + daktyl + CBC + laptop (2 imelki + 12 spamu).


05:33 Hrs. Wcieram na powieki + twarz olejek Fero Face Fit + ceremonia lancuchowa.

06:02 Hrs. Biore 3 tabletki chemii + popijam mlekiem.

06:16 Hrs. Biore tabletke CENTRUM Select 50+ + zielona herbata.

06:26 Hrs. Biore pastylke RAPHACHOLIN C + zielona herbata.

06:39 Hrs. "Zaciagne sie toba chociaz w nocy nie pale" - unosi sie w Polskim Radiu Toronto na fali 1320 AM. Spiewa Anna Peszek. Na dworze ciemno, cicho, spokojnie. Puste ulice. Dzis w Ontario swieto panstwowe Family Day (Dzien Rodziny).
ESSO bierze za litr paliwa $1.26.6. Shell + Petro-Canada $1.27.7.

09:12 Hrs. Czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

15:27 Hrs. W domu. Na dworze slonecznie + 2-stopniowo. Temp. w kuchni 20C. Na stole dwa magazyny. "Hello! Canada" z "Whitney Houston 1963-2012. A special tribute to the superstar" na okladce + "The Philadelphia Trumpet" z "Igniting a Bomb. Attorney General Eric Holder's racist accusation - where it will lead" na okladce.

18:30 Hrs. Biore 4 tabletki chemii + popijam sokiem z czarnej porzeczki.

19:50 Hrs. + 32 sek. Uziemiam sie branzoletka earthing + Leonard Cohen + 3 owoce kiwi.

Sunday, February 19, 2012

Cztery

godziny i 11 minut trwala nasza wycieczka do Mississaugi na Festiwal Zdrowia, Mody i Urody w Cenrumu J.P. II. Glownym celem bylo szukanie ratunku na 3 przypadlosci, na ktore medycyna konwencjonalna nie ma lekarstwa. I ktore sa dla mnie udreka.

1. Notoryczny bol szyi. Doktor przepisal kodeine + nosze pas WELLNESS BELT = bol powoli ustepuje, ale jeszcze odczuwam. Na festiwalu natrafilem na stoisko kliniki chiropraktycznej Dixi Dundas Chiropractic & Acupuncture. Dr. Bui zeskanowala mi szyje. Na ekranie komputera wystrzelily czerwone kreski wokol szyi. To miejsca zapalenia, ktore odczytuja fale skanu przechodzace przez caly kregoslup. To bol, ktory pan odczuwa, zauwazyla slusznie doktor. To tak wyglada bol na ekranie. Zostalem zaproszony do kliniki na dalsze badania i ewentualna terapie. Dzis akurat mieli promocje. Calkowite zeskanowanie i przeswietlenie kregoslupa to $200. Dzis bylo po $30. $10 zaliczki + $20 w klinice, jak pojde w przyszlym tygodniu.

2. Chroniczne zapalenie powiek (Blepharitis). Okulista mowi, ze nie ma na te przypadlosc lekarstwa. Kazal tylko przemywac powieki mydelkiem antybakteryjnym w plynie. Nic nie pomaga. Szczypanie + swedzenie + pieczenie powiek drazniace. Pani Zuza ze stoiska Fero Face Fit zaproponowala krem  (F3) Fero Face Fit 2-Minuty Lift. Na zmarszczki i odmlodzenie, ale tez moze zregenerowac powieki. Wzialem buteleczke ($80).

3. Zaczerwienienia twarzy (Rosacea). Pieczenie czasami jest nie do wytrzymania. Co za niewygoda. Uzywam rozne kremy na bazie aleosu. Wedlug "Harvard Mecical School Family Health Guide" Rosacea i Blepharitis to przypadlosci sie uzupelniajace. Chory na Rosacea ma duza szanse dostac tez Blepharitis.
W stoisku Oga O Trading pani Jasna Orlic polecila mi na skore olejek kwiatowy Pot Marigold Flower. Produkt naturalny prosto z Serbii. Nabylem buteleczke.

Stoiska z pasami WELLNESS BELT na tym festiwalu nie bylo. A szkoda, bo chcialem sie podzielic doswiadczeniem z noszenia tego pasa. Takze chcialem zasugerowac aby zamiast dermy stosowali prawdziwa skore do celow estetycznych. Nawet jakby pas mial kosztowac troszke wiecej. Za szybko peka. Mi pekl po 109 dniach noszenia.

W budce Earthing kupilem branzoletke uziemiajaca z kabelkiem ($20) + ksiazke pt. "Earthing The most important health discovery ever?" ($10) Clinton Ober, Stephen T. Sinatra, M.D. Martin Zucker. Branzoletke podlacza sie w gniazdku elektrycznym do ziemi. Przeplywajace elektrony bezposrednio z ziemi do ciala regeneruja sily i pozwalaja wrocic do naturalnego kontaktu z Ziemia Matka.

Takze kupilem cos dla ducha. Na stoisku z ksiazkami nabylem mala ksiazke z serii WIELCY LUDZIE KOSCIOLA Pawla Zajaca OMI pt. "Sw. Eugeniusz De Mazenod". Ten francuski swiety, ksiadz i szlachcic jest tworca zakonu Oblatow. Pod jego wezwaniem jest tez najnowszy polski kosciol w Brampton.

01:39 Hrs. Budzi mnie siusiu.

06:59 Hrs. Budzi mnie siusiu + wstaje. Na dworze minus 5-stopniowo. Odczuwalne -11C. Temp. w kuchni 20.9C.

06:59 Hrs. Pije wode z cytryna + czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

07:03 Hrs. Lektura tronowa. "Newsweek".

Mysle, ze Walesa mial nieprawdopodobna przenikliwosc, jakas wyzsza swiadomosc. I nijak nie mozna tego inaczej wytlumaczyc jak poprzez to, ze Bog mu to wszystko darowal (Andrzej Wajda, "Matejko polskiego kina. Za "Walese" odpowiadam ja. Nie tylko przed Lechem. Danusia i ich dziecmi, lecz takze przed spoleczenstwem - mowi Andrzej Wajda", NEWSWEEK, 19.12.2011-1.01.2012).

07:32 Hrs. Wskakuje na wage APSCO. 74 kg. + nakladam na biodra pas WELLNESS BELT.

07:45 Hrs. Odpalam maszyne. Jade do kosciola. Slonecznie + spiew ptakow. Mrozno. Sloneczne okulary + rekawiczki na dlowniach. Zimna kierownica + przymarzniete wyciaraczki do szyby samochodu.

07:56 Hrs. W kosciele sw. Kazimierza.

"Uzdrow mnie, Panie, bo bardzo zgrzeszylem."

09:09 Hrs. Robie zakupy w Benna's ($13.70). 4 male chlebki z makiem + konfitura z truskawek LOWICZ + mleko. Na ulicy czestuje sie ze skrzynki magazynem THE GRID z "Get your game face on. Totonto's 20 greatest sports bars" na okladce.

09:18 Hrs. W domu. Na dworze slonecznie. Minus 3-stopniowo. Odczuwalne -9C.

09:43 Hrs. Biore 2 tabletki chemii + popijam mlekiem.

10:47 Hrs. Odpalam maszyne. Jedziemy do Mississaugi na Festiwal Zdrowia Mody i Urody. To juz 26. raz z rzedu.

11:38 Hrs. Parking zapachany. Parkuje daleko w polu w blocie.

12:58 Hrs. Robimy sobie przerwe w barku w kregielni. Piwo Tyskie + Diet 7 Up ($6.50).

13:51 Hrs. Po zakupie koszyczka jablek ($5) na zewnatrz Centrum odpalam maszyne.

14:58 Hrs. W domu. Po drodze zrobilismy zakupy w supermarkecie. Na dworze slonecznie. Minus 2-stopniowo. Odczuwalne -7C. Temp. w kuchni 18.7C.

18:23 Hrs. Biore 4 tabletki chemii + popijam sokiem z czarnej porzeczki.

20:15 Hrs. Jem 3 owoce kiwi + czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

"Why are police granted so many rights when it comes to their assaults on us that we are not granted [when it comes to] our fellow citizens? Nobody said in an interview Friday, a day after the report into his altercation with police was made public. "They should be punished, and if not, then there's something wrong with the entire system" (Megan O'Toole, "Police escape sanctions. Adam Nobody Case", NATIONAL POST, Saturday, January 21, 2012).

Saturday, February 18, 2012

Napadalo

sniegu przez noc jakies 5 cm. Chyba dlugo nie polezy. Obiecuja plusowe temperatury w ciagu dnia.

The Israelites, led by Saul, were confronting the Philistines at Socoh in Judah. But there was no fighting, only a 40-day stand-off during which the Philistines sent their strongman, Goliath, twice a day, to demand that Saul provide a champion to settle the matter in single combat.
Goliath was 6 feet 7 inches tall and, at first, there was no one willing to take him on. Saul, growing desperate, offered a reward to anyone who would defeat and kill the giant. No one volunteered until David offered to take up the challenge. Saul was doubful, but offered David his armor, helmet, and sword.
Physically, the youth was far too small to wear any of it, and instead went out to confront Goliath armed only with a sling and five round stones taken from the nearby brook. David used his sling to fling one of his stones and hit the target at once, striking the giant squarely on the forehead. Goliath fell flat on his face, unconscious. David rushed forward, seized Goliath's sword and cut off his head. The Philistine army, shocked at this outcome, fled in disarray (Brenda Lewis, "Battles of the Bible").

Caly dzien przespany i przeczytany. Tylko w pizamie + pas WELLNESS BELT na biodrach.

Dla "elity" nie ma po prostu innych opcji: albo pluderki i peruka, albo kontusz. Jak nie jestes Oswiecony, czyli nasz, to jestes od nich, czyli ciemny, a jak jestes ciemny, to jestes Sarmata, bo to przeciez bunt przeciwko sarmackiej ciemnocie z jej liberum veto stworzyl polskie Oswiecenie i odwieczny salon (Rafal A. Ziemkiewicz, "Wielkie intelektualne popierdzielenie wszystkiego ze wszystkim", ZYCIE, 21 - 27 grudnia 2011).

00:38 Hrs. Budzi mnie siusiu.

05:37 Hrs. Budzi mnie siusiu.

08;27 Hrs. Budze sie naturalnie. Na dworze bialo. Minus 1-stopniowo. Odczuwalne =4C. Temp. w kuchni 23C. Telewizja CP24 podaje, ze arcybiskup Toronto Thomas Collins zostal mianowany kardynalem przez papieza.

08:37 Hrs. Czestuje sie czekoladka Xocai POWER + podnosze z werandy "National Post" z "They're watching. What does government already know about us? Proposed legislation would give police access to your Internet account. But you might be surprised by how much personal information is already in official hands" na okladce.

09:22 Hrs. Wyjmuje z lodowki kasze manna z rodzynkami, ktora wczoraj wieczorem ugotowal Rysiek. Polewam ja syropem owocowym z czarnej porzeczki LOWICZ + wbijam w kasze lyzke stolowa. Nabieram. Ummm!

09:35 Hrs. Biore 3 tabletki chemii + popijam sokiem z czarnej porzeczki.

10:58 Hrs. Przed polonijnym programem "Polish Studio" tancze akrobatyczne wygibasy w kuchni do karaibskich rytmow na kanale multikulturowym CityTv.

11:25 Hrs. "Stop Discrimination Against the Catholics in Poland" - plakat z migawek demonstracji w obronie wolnosci slowa przed konsulatem RP w zeszla sobote w "Polish Studio". Cyfryzacja to nie likwiadacja mediow katolickich uwazaja demonstracji.

Kiedy 12 lat temu rzad polski zamykal usta pierwszemu radiu na zywo (talk radio) w Polsce, Radiu City ze Slupska ze slawnym "Izdebski Talk Show", nikt nie demonstrowal + bylo cicho w mediach. Nikt nie stanal w obronie wolnosci slowa w Polsce. Baranki niewoli postkomunistycznej w III RP zapomnieli o tej swietej prawdzie, ze dzisiaj nas, a jutro was.

The term "online privacy" is now pure anachronism? Experience tells us that just about any level of secrecy on the web can be cracked. Surely that was proven when the WikiLeaks hackers demonstrated that even the U.S. government can't shield secret State Department memos sent by its ambassadors (Robert Fulford, "There's no privacy online. And it isn't missed", NATIONAL POST, Saturday, February 18, 2012).

18:00 Hrs. Ogladam polonijny program TV "Z ukosa".

19:20 Hrs. Biore 4 tabletki chemii + popijam sokiem z czarnej porzeczki.

20:44 Hrs. Jem polowe owocu smoka do filmu akcji pt. "The Italian Job" na kanale CHCH 11.

22:18 Hrs. Jem kawalek arbuza + czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

End Prohibition distributed some simple questions about marijuana, InSite and drug policy reform to all of the Leadership contestants. We're happy to report that all of them indicated strong support for InSite and harm reduction, and all said they supported some form of decriminalization for marijuana. See all replies here: www.tinyurl.com/ndpldrs ("Letter from Dana Larsen, Exec. Director", END PROHIBITION: NDP AGAINST THE DRUG WAR ANNUAL NEWSLETTER).

Friday, February 17, 2012

Dalej

cieplo jak na te pore roku + brak sniegu. ABC pokazalo ogniste wichury na sloncu pedzace z szybkoscia 230 tys. km. na godzine. U mnie jakby mniej bolu w szyi + poczucie humoru w normie + samopoczucie na skali 1-10 8 z +. Po drzemce po pracy byl zraz w sosie wlasnym z ziemniaczkami. Obejrzalem dzienniki w TV + lektura prasy + Marianne Faithfull album "Broken English" dla uszu.

01:51 Hrs. Budzi mnie siusiu.

04:00 Hrs. Budzik zrywa mnie na rowne nogi. Na dworze 0-stopniowo. Odczuwalne -4C. Temp. w kuchni 22.4C.

04:15 Hrs. Pije wode z cytryna + czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

04:20 Hrs. Lektura tronowa. "Newsweek".

Czesc futorologow stawia na Panstwo Srodka. Martin Jacques, brytyjski ekonomista i publicysta, wieszczy koniec zaledwie 200-letnich rzadow Zachodu i uwaza, ze wraz z powrotem dominacji ekonomicznej Chin zmienia sie modele rzadzenia, a wartosci europejskie, takie jak demokracja czy wolnosci obywatelskie, znajda sie w odwrocie. Chiny maja inna koncepcje swiata i polityki: oparta na spolecznosci, a nie wolnosciach, autorytarna raczej niz demokratyczna. Chinczycy jednakze nie beda swojego modelu narzucac, nie taka jest ich tradycja. Nie beda tez ingerowac w sprawy wewnetrzne poddanych panstw - w koncu tak wlasnie czynia w Afryce, gdzie interesuja ich surowce, a nie to, czy ktos kogos wyrzyna. Zachod chcial wszedzie zaszczepic system liberalno-demokratyczny, Chinom wystarcza holdy poddanych panstw (Piotr Aleksandrowicz, "Chimeryka na nas czyha. Jesli zarzad Europy nie zrealizuje planu ratowania firmy, wejdzie do niej syndyk - kowboj albo skosnooki", NEWSWEEK, 19.12.2011-1.01.2012).

04:50 Hrs. Wskakuje na wage APSCO. 74 kg. + nakladam na biodra pas WELLNESS BELT.

04:55 Hrs. Pije ziolo SKRZYP + daktyl + CBC (Prezydent Niemiec poddal sie do dymisji) + laptop (7 imelek + 20 spamu).

05:59 Hrs. Biore 3 tabletki chemii + zielona herbata.

06:18 Hrs. Podnosze z werandy "National Post" z "Tories target 'bogus' refugees. Bill will block claims from 'safe' countries" na okladce.

06:26 Hrs. Biore pastylke RAPHACHOLIN C + zielona herbata.

06:42 Hrs. "Nie, nie, nie, nie zgadzaj sie. Nie zgadzaj sie, aby los dyktowal tobie kazdy krok" - unosi sie w Polskim  Radiu Toronto na fali 1320 AM. Na dworze ciemno, cicho, spokojnie. Lod na szybach samochodu + rogalik ksiezyca na niebie. W dzienniku: W gorach w Polsce napadalo pol metra sniegu + dalej pada.
ESSO bierze za litr paliwa $1.26.6. Shell + Petro-Canada $1.27.7.

09:10 Hrs. Czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

15:43 Hrs. W domu + spiew Izabelinek na wietrze. 2-stopniowo. Temp. w kuchni 21.1C. Na stole 2 gazety. "Gazeta Gazeta". Na okladce:

* Pozostali na zawsze symbolem odwagi i poswiecenia. Sejm upamietnil 70. rocznice utworzenia Armii Krajowej.
* Rekordowo ciepla zima!
* Zloty Krzyz Zaslugi za dzialalnosc na rzecz Polski.
* Swieto Niepodleglosci Litwy.
* Prezydent Niemiec zmuszony do dymisji.
* Konsystorz w cieniu napiec i polemik w Watykanie.
2 fotografie: (1) Flaga Armii Krajowej; (2) Prezydent Bronislaw Komorowski zlozyl wieniec przy pomniku ku czci ofiar zamordowanych w Ponarach, 16 bm.

"Goniec". Na okladce:

* Polka abila coreczke i popelnila samobojstwo. Dramat w Kitchener.
* "Radosc-Joy" ma 20 lat!
* Tusk potasuje gabinetem?
* Ubylo milion uczniow!
* W obronie wolnosci slowa przed konsulatem.
* Z Lotwa o pradzie.

18:40 Hrs. Biore 4 tabletki chemii + popijam woda.

In a speech in Berlin in late November, Polish politician Radek Sikorski declared, "I will probably be the first Polish foreign minister in history to say so, but here it is: I fear German power less than I am beginning to fear German inactivity."
He'd best prepare for a frightful year: Germany will likely continue its gradualist approach to combating the sovereign debt crisis-even if it means taking the rest of the continent to the brink and beyond ("Germany declines to dominate Europe. Worried about its own economy, the region's strongest state dithers - pushing the Eurozone to the brink", CANADIAN BUSINESS, February 20, 2012).

30 kwietnia

czy mozna zyc / jak gdyby nic sie nie stalo / na twarzach ludzi /
widze zaschniete cetki krwi / na moich dloniach / rdzawe plamy /

ROMAN MISIEWICZ ("dobre-nowiny.pl wiersze smolenskie").

Thursday, February 16, 2012

Kto

nie jest z nami.
Ten jest przeciwko nam - STALIN

Kto nie jest za prawem pozwalajacym policji szpiegowac Internet.
Ten jest za dziecieca pornografia - VIC TOEWS (Minister Bezpieczenstwa Publicznego Kanady).

03:03 Hrs. Budzi mnie siusiu.

04:00 Hrs. Budzik zrywa mnie na rowne nogi. Na dworze 1-stopniowo. Czarno. Snieg znikl. Temp. w kuchni 22.4C.

04:11 Hrs. Pije wode z cytryna + czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

04:16 Hrs. Lektura tronowa. "Newsweek".

Do szybkiego internetu dostep ma zaledwie ok. 40 proc. polskich internautow. Pod tym wzgledem w Unii Europejskiej zajmujemy 25. miejsce, wyprzedzajac tylko Bulgarie i Rumunie (Jaroslaw Olechowski, Pawel Kurek, "Lacz sie i surfuj. Z internetu korzysta juz 17 milionow Polakow, z czego 4 miliony uzywa mobilnego lacza, ktore umozliwia polaczenie z siecia niemal non stop", NEWSWEEK, 19.12.2011-1.01.2012).

04:50 Hrs. Wskakuje na wage APSCO. 74 kg. + nakladam na biodra pas WELLNESS BELT.

05:00 Pije ziolo SKRZYP + daktyl + CBC (Czy Ontario idzie sladami Grecji?) + laptop (4 imelki + 14 spamu).

05:25 Hrs. Ceremonia lancuchowa.

06:21 Hrs. Biore 3 tabletki chemii + zielona herbata.

06:17 Hrs. Podnosze z werandy "National Post" z "Ontario's grim warning. Crisis looms if McGuinty fails to tackle deficit now" na okladce + biore tabletke CENTRUM Select 50+ + zielona herbata.

06:26 Hrs. Biore pastylke RAPHACHOLIN C + zielona herbata.

06:44 Hrs. "W Toronto zero stopni. W Toronto zero stopni" - unosi sie w Polskim Radiu Toronto na fali 1320 AM. Na dworze 2-stopniowo. Ciemno, mokro, slisko + pada drobny deszcz. W dzienniku: "Solidarnosc" za referendum ws. reformy emerytalnej.
ESSO bierze za litr paliwa $1.25.7. Shell + Petro-Canada $1.26.8.

09:12 Hrs. Czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

15:23 Hrs. W domu. Na dworze 5-stopniowo. Temp. w kuchni 21.4C. Na stole kuchennym prasa:
2 magazyny + 4 darmowe gazety polonijne.
"Maclean's" z "An American tragedy. How a young gospel singer became a music legend. And then lost everything" na okladce + "Marketnews" z "Innovation has its awards" na okladce.
"Wiadomosci" z "Dynamit Drummonda czyli zduszanie deficytu" na okladce + "zycie" z "Swiadomy smakosz" na okladce + "Nowy Przeglad" z "Nie chca miec dzieci" na okladce + "Merkuriusz polski" z "Zmiany w prawie o sieci" & "70. rocznica powstania Armii Krajowej" na okladce.

18:20 Hrs. Biore 4 tabletki chemii + popijam woda.

21:06 Hrs. Jem kawalek arbuza + czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

WAR ON DRUGS

Decriminalizing marijuana gets high-profile B.C. endorsements.

Four former B.C. attorneys general have added their voices to calls for the decriminalization of marijuana. Ujjal Dosanjh, the former NDP premier and federal health minister, along with Geoff Plant, Colin Gabelmann and Graeme Bowbrick, released a letter Monday saying the province lost its war against the marijuana industry years ago. They cited as proof widespread gang violence, massive profits for organized crime, reduced community safety and escalating costs to taxpayers. They drew parallels to prohibition in the United States as a dangerous precursor of things to come. "The most obvious parallel to today's marijuana prohibition is the bloodshed and gang warfare that emerged in the United States in the 1920s during alcohol prohibition, and then disappeared when prohibition was repealed in 1933," they wrote.
Postmedia News (NATIONAL POST, Wednesday, February 15, 2012).

Wednesday, February 15, 2012

Flag Day

Flaga Kanady
obchodzimy dzis w Kanadzie. HAPPY FLAG DAY CANADA! Dzien flagi jest raczej nieznany wsrod Kanadyjczykow. Nie ma wiekszych celebracji, wymachiwania flaga, czy wywieszania jej na posesjach. Nawet nie wszystkie kalendarze o nim wspominaja. Media raczej skromnie o tym dniu informuja. Dzien Flagi w Kanadzie jest obchodzony raczej low-key.

Dzis tez jest wielki dzien dla Kanady. Rzad konserwatystow anulowal prawo nakazujace rejestracji broni. W tej kwestii zawsze popieralem konserwatystow. Kazde rozbrajanie spoleczenstwa konczy sie dyktatura.

02:43 Hrs. Budzi mnie siusiu.

04:00 Hrs. Budzik zrywa mnie na rowne nogi. Na dworze 1-stopniowo. Temp. w kuchni 21.5C.

04:11 Hrs. Pije wode z cytryna + czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

04:17 Hrs. Lektura tronowa. "Newsweek".

W 1850 roku w USA rozpoczela dzialalnosc pierwsza agencja detektywistyczna swiata zalozona przez Alana Pinkertona, ktora oferowala takze ochrone dobr i mienia. We Francji podobne uslugi swiadczyl ekspolicjant Franciszek Vidocq.
Dzis nawet armia USA woli czesc swych obowiazkow zwiazanych z bezpieczenstwem zlecic za pieniadze podatnikow prywatnej firmie ochrony mienia Blackwater. Ta korporacja zatrudnia ponad 40 tys. uzbrojonych mezczyzn i kobiet, dziala na calym swiecie i przynosi swemu wlascicielowi, bylemu komandosowi Navy Seals Ericowi Prince'owi - ponad miliard dolarow rocznie przychodow. Jak twierdzi prezydent Bush, tak jest bezpieczniej, bo kontrakty dla Blackwater wzmacniaja cywilna kontrole nad armia (Marek Rabij, "Cena spokojnych swiat. Poczucie bezpieczenstwa to jedna z pierwotnych potrzeb ludzkich. I zarazem jedna z ostatnich, jaka udalo sie zmienic w masowy produkt", NEWSWEEK, 19.12.2011-1.01.2012).

04:50 Hrs. Wskakuje na wage APSCO. 74 kg. + nakladam na biodra pas WELLNESS BELT.

04:56 Hrs. Pije ziolo SKRZYP + 2 daktyle + CBC + laptop (7 imelek + 18 spamu).

06:00 Hrs. Biore 3 tabletki chemii + zielona herbata.

06:13 Hrs. Podnosze z werandy "National Post" z "Ottawa sets sights on armed drones. Tender for unmanned craft expected as delays, cost overruns plague F-35 jet" na okladce.

06:43 Hrs. "I we mgle odnajde zawsze slady twoich stop" - unosi sie w Polskim Radiu Toronto na fali 1320 AM. Na dworze rogal ksiezyca na niebie + skrobanie szyb samochodu z lodu. W dzienniku: Bialorus nie stac na zagluszanie polskiego radia. Dyktatura cienko piszczy finansowo.
ESSO bierze za litr paliwa $1.26.9. Shell + Petro-Canada $1.28.0.

09:03 Hrs. Czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

15:19 Hrs. W domu. Na dworze 3-stopniowo. Temp. w kuchni 21.6C. Na stole lerzy "Gazeta Gazeta". Na okladce:

* Jak dlugo jeszcze wytrzymaja Grecy? Minister: Nadludzkie wysilki, by spelnic wymagania eurolandu.
* Niezrownowazone gospodarki w 12 krajach UE.
* Obchody 70. rocznicy powstania Armii Krajowej.
* OBWE tez zaniepokojona umowa ACTA.
* NASA wylaczyla swoj ostatni duzy komputer.
Jedna fotografia: Atenska ulica po niedzielnych starciach z policja.

17:42 Hrs. Biore 4 tabletki chemii + popijam woda.

Serwis Daily Beast podaje, ze firmy zbrojeniowe zajmujace sie kontraktami wojskowymi dla amerykanskiej armii w wyniku ciec budzetowych szukaja nowych rynkow zbytu.
Przedsiebiorstwa produkujace miedzy innymi drony, radary i czujniki planuja sprzedawac, do tej pory zastrzezona wylacznie dla wojska technologie, miedzy innymi strazy granicznej oraz policji.
Wsrod dostepnej technologii pojawi sie miedzy innymi do niedawna tajna IBISS (Integrated Building Interior Surveillance System), dzieki ktorej mozliwe jest widzenie przez sciany budynkow. Jej producentowi, Science Applications International Corporation (SAIC), nie wolno bylo informowac o swoim produkcie, lecz ostatnio IBISS pojawil sie w ich ofercie jako urzadzenie poprawiajace skutecznosc dzialania miedzy innymi policji i strazy pozarnej ("Kontrolowany raj", POLSKI MONITOR.COM Numer 1, Styczen- Luty 2012).

Tuesday, February 14, 2012

Tony

Bennett zaraz po tragicznej smierci Witney Houston wypowiedzial swiete slowa: "Zalegalizowac wszystkie narkotyki!". Ten wielki autorytet amerykanskiej muzyki uwaza, ze to prohibicja zabila piosenkarke. Tak jak wczesniej Amy Winehouse + Michaela Jacksona.

To prohibicja + wojna z narkotykami zabija te piekne gwiazdy wspolczesnej muzyki. Przeciez jakby byly dozwolone do spozywania wszystkie narkotyki to artysci nie ograniczaliby sie tylko do alkoholu, tytoniu, czy chemikalii na recepte. Paradoksem tej calej afery z narkotykami jest to, ze najgorsze, najbardziej uzalezniajace i z najwiekszymi skutkami ubocznymi nie sa narkotyki nielegalne, a wlasnie legalne. Jakby nielegalne byly tez legalne to czlowiek mialby wybor. Nie musialby sie zabijac tytoniem, alkoholem i pastylkami na recepte od lekarza. Zgadzam sie w pelni z Tony Bennettem. Wojna z narkotykami przynosi nastepne ofiary. Skaraniem boskim jest to, ze w tym procederze legalnego zabijania obywateli uczestnicza tez rzady panstw popierajacych wojne z narkotykami. Dlatego brawa dla Guatemalii, ktorej wladze rozwazaja zalegalizowanie narkotykow.

01:37 Hrs. Budzi mnie siusiu.

04:00 Hrs. Budzik zrywa mnie na rowne nogi. Na dworze minus 2-stopniowo. Odczuwalne -5C. Temp. w kuchni 23.8C.

04:14 Hrs. Pije wode z cytryna + czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

04:20 Hrs. Lektura tronowa. "Newsweek".

MACIEJ NOWICKI: Ale Francuzi tez sie boja Niemiec. I pewnie dlatego Sarkozy coraz gorzej traktuje Polske. Polska obecnosc w UE wzmacnia Niemcy i oslabia Francje.
GUY SORMAN: Francja boi sie po troszke wszystkiego. I to jest jej wielki problem. Francja jest zaskoczona, ze Polska naprawde stala sie niepodlegla. Nijak nie moze tego zrozumiec. Nie moze zaakceptowac zmniejszenia roli w swiecie i dlatego reaguje tak histerycznie. Ale musi przywyknac do swej nowej roli. I wtedy wszystko sie uspokoi ("Kryzys zbliza. Niespodziewanym rezultatem kryzysu jest fakt, ze Europa zjednoczyla sie bardziej niz kiedykolwiek - mowi Guy Sorman", NEWSWEEK, 19.12.2011-1.01.2012).

04:46 Hrs. Wskakuje na wage APSCO. 73 kg. + nakladam na biodra pas WELLNESS BELT.

04:50 Hrs. Pije ziolo SKRZYP + daktyl + CBC + laptop (3 imelki + 22 spamu).

05:36 Hrs. Podnosze z werandy "National Post" z "Israel vows to respond to 'terror exporter' Iran. Co-ordinated embassy attacks stoke tensions" na okladce.

05:59 Hrs. Biore 3 tabletki chemii + zielona herbata.

06:23 Hrs. Biore pastylke RAPHACHOLIN C + zielona herbata.

06:42 Hrs. "Lubie jej farbowane rzesy" - unosi sie w Polskim Radiu Toronto na fali 1320 AM. Na dworze cicho, ciemno, spokojnie. W dzienniku: Antypolskie filmy w bialoruskiej TV. Emerytura w Polsce od 67 roku zycia?
ESSO bierze za litr paliwa $1.26.0. Shell + Petro-Canada $1.27.1.

09:15 Hrs. Czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

15:24 Hrs. Tankuje ENVOY w CANGO. 80.700L @ $1.243/L = $100.31.

15:34 Hrs. W domu. Na dworze 1-stopniowo. Pruszy mokry sniezek. Na stole magazyn "Hello! Canada" z "Diamond Queen. Behind the scenes of her dazzling new portrait 'She was the most relaxed I have ever seen her' " na okladce + "Glos Polski" z "Angela Merkel: przeszlosc cesarzowej Europy" na okladce +  "Czas Zwiazkowiec" z "Samobojstwo Whitney Houston? Miala anielski glos i piekielnie trudne zycie, miala pieniadze i slawe, miala wszystko oprocz... milosci. Nalog: narkotyki i alkohol zniszczyl jej kariere" na okladce + "Gazeta Gazeta". Na okladce:

* Europejskie przebudzenie w sprawie ACTA. Demonstracje przeciwko ACTA w europejskich miastach.
* Tajemnicza smierc Whitney Houston.
* Clinton podziekowala Polsce za reprezentowanie USA.
* Pierwszy polski satelita w kosmosie.
* Polonia nowojorska w obronie TV Trwam.
Dwie fotografie: (1) Whitney Houston na zdjeciu z 12 lutego 2012 roku; (2) sobotni protest przeciwko umowie ACTA w rumunskim miescie Cluj.

18:51 Hrs. Biore 4 tabletki chemii + popijam sokiem z czarnej porzeczki.

21:17 Hrs. Czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

Monday, February 13, 2012

Drzemka

po pracy. Zupa fasolowa + film Bronsona "Death Wish 4". Na blogierke juz nie bylo czasu.

01:46 Hrs. Budzi mnie siusiu.

04:00 Hrs. Budzik zrywa mnie na rowne nogi. Na dworze minus 5-stopniowo. Odczuwalne -11C. Temp. w kuchni 22.8C.

04:14 Hrs. Pije wode z cytryna + czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

04:20 Hrs. Lektura tronowa. "Newsweek".

Wikingowie nawiazywali tez bezposrednie kontakty z powstajaca wladza piastowska. W XI wieku tworzyli najemna gwardie przyboczna Boleslawa Chrobrego. Bronili tez miedzy innymi Lednicy przed wojskami ksiecia czeskiego Brzetyslawa, ktory w 1038 roku najechal na Polske, zlupil i zniszczyl wiele grodow Wielkopolski. W otaczajacym grod Jeziorze Lednickim archeologdzy znalezli kilkanascie wikinskich mieczy. Wpadly one do wody prwdopodobnie podczas walk na drewnianych mostach prowadzacych do miasta (Magdalena Frender-Majewska, "Nie tacy znow barbarzyncy", NEWSWEEK, 21-27.11.2011).

04:55 Hrs. Wskakuje na wage APSCO. 74 kg. + nakladam na biodra pas WELLNESS BELT.

05:00 Hrs. Pije ziolo SKRZYP + daktyl + CBC + laptop ( 4 imelki + 5 spamu).

Sunday, February 12, 2012

Wczoraj

Ben + Ed + Piotr
dzwoni Benek. Mowi, ze jest w Mississaudze u Piotra. Wlasnie przyjechal z Ottawy. Prosze, zeby wpadali do mnie. Rysiek przyrzadzil kaczke na obiad. Benek mowi, ze maja impreze i bedzie trudno mu sie w sobote urwac i spotkac z nami. Mowi wiec, ze w niedziele sie zobaczymy napewno. W miedzyczasie poprosil czy nie moglbym mu kupic film na Roncezwolce w polskich sklepach pt. "Wszyscy jestesmy Chrystusami". Roncezwolka skuta mrozem i osniezona. Ale jakos udalo sie zalatwic film + 2 film pt. "Bitwa Warszawska 1920".

Wieczorem obejrzelismy z Ryskiem obydwa. "Wszyscy jestesmy Chrystusami" to studium alkoholika w alegorii Drogi Krzyzowej. Jest to komedia z glebszym religijnym przeslaniem + wydzieraniem sie i wulgaryzmami na kazdym kroku.

Drugi film to o "cudzie nad Wisla". Pilsudzki wspanialem manewrem oskrzydlajacym pogonil bolszewikow spod Warszawy. Dzicz ze Wschodu atakuje cywilizowana szlachecka Polske. Atawistyczna nienawisc bolszewikow versus wysublimowana finezja polskich panow. Dwa tak rozne swiaty. Dzicz tym razem przegrywa.

Spotkanie z Beniem i Piotrem zaaranzowalismy w supermarkecie Starsky II. Na zachodniej stronie Mississaugi. Po krotkich zakupach wpadlismy do J. Jo Qs Bar na piwko + Diet Coke. Rysiek nawet uwiecznil te wazna chwile strzelajac nam przy barze fotke.

To juz niedlugo 30 lat jak spotkalismy sie trzej w Ottawie. Pierwsze kroki na emigracji. Wspomnienia z tych czasow. Szkola jezyka, pierwsze prace, prywatki. Tez bylo zalewanie robaka + lzy do poduszki + tesknota za rodzina i ojczyzna. Chwile, ktorych sie nigdy nie zapomnie. Ale z przyjaciolmi jak Benek i Piotr latwiej bylo sie przebic.

00:20 Hrs. "Spiewajmy pamiec o tych chlopakach" - slowa piosenki konczacej film "Bitwa Warszawska 1920".

05:44 Hrs. Budzi mnie siusiu.

07:00 Hrs. Budzik zrywa mnie na rowne nogi. Kosciol. Na dworze minus 6-stopniowo. Odczuwalne -15C. Temp. w kuchni 23.2C.

W dzienniku: Whitney Houston nie zyje. Jeden z najwspanialszych glosow muzyki pop. Ulubiona piosenkarka mojej s.p. zony Isabel. Zmarla w wieku 48 lat z przedawkowania lekow. "Wanna dance with somebody".

07:09 Hrs. Pije wode z cytryna + czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

07:12 Hrs. Lektura tronowa. "Newsweek".

20:11 Hrs. Jem kawalek arbuza + owoc kiwi + czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

Saturday, February 11, 2012

Wreszcie

klimaty zimowe. Pada snieg. Przez noc napadalo jakies 5 cm. Minus 12-stopniowo (odczuwalne -21C). Bialo, niewinnie + lekki wiatr powodujacy zamiecie sniezne.

Kanadyjskie media informuja glownie o wizycie premiera Kanady Stephena Harpera w Chinach. Pojechal prosic o laski. Wraca z dwoma misiami Panada pod pachami. Obama gladzi ruskiego niedzwiedzia, a Harper chinskiego misia. Czyzby gremialne popieranie tyranii przez Ameryke Polnocna? Czy w ramach konwersji, dostosowywanie systemow politycznych? Jak tak, to na korzysc oczywiscie dyktatur w Rosji + Chinach.

08:30 Hrs. Budzi mnie siusiu + wstaje. Za oknem pada snieg. Minus 12C. Odczuwalne -21C. Temp. w kuchni 22.3C.

08:50 Hrs. Podnosze z werandy "National Post" z "West greets East. The evolution of identity in a nation of immigrants. Once, European settlers lured here by promise of sunshine and bumper crops found bitter cold and hardship. Today's immigrants settle in sprawling enclaves that feel more like their homeland than like traditional Canada, and their children dominate the country's top schools. This week's census reveals a Canada growing faster than any G8 country - driven largely by immigration. The Post looks at what becomes of a Western nation that, by necessity, can only become more easternized" na okladce

09:01 Hrs. Podpisuje OPENMEDIA.CA petycje do rzadu Kanady o przestanie cenzurowania Internetu. Jestem numerem 37041. Otrzymuje: "Thanks for saying "no" to the Internet Lockdown".


09:34 Hrs. Biore 3 tabletki chemii + popijam mlekiem.

Friday, February 10, 2012

Idzie

zima. Strasza w radiu, telewizji, prasie. Ostrzezenie przed niskimi temperaturami. Tylko na dwa dni. Pozniej znow wraca do aury wiosennej. Tegoroczna zima to jest co dwa dni przeplatana 2-dniowa wiosna. Dziwne zjawisko natury.

29 kwietnia

ciemny szereg uzurpatorow / czajacy sie w ciszy / szafarze klamstwa /
nie wiedza jeszcze ze / nie warto zyc / w strachu /

ROMAN MISIEWICZ ("dobre - nowiny.pl wierdze smolenskie").

00:57 Hrs. Budzi mnie siusiu.

03:45 Hrs. Budzi mnie siusiu + wstaje. Na dworze minus 3-stopniowo. Odczuwalne -9C. Temp. w kuchni 22.1C.

04:09 Hrs. Badam na czczo stezenie cukru we krwi. 7.0 mmol/L.

04:17 Hrs. Pije wode z cytryna + czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

04:21 Hrs. Lektura tronowa. "Newsweek".

04:50 Hrs. Wskakuje na wage APSCO. 73 kg. + wkladam na biodra pas WELLNESS BELT.

04:55 Hrs. Pije ziolo SKRZYP + 2 daktyle + CBC + laptop (8 imelek + 25 spamu).

06:00 Hrs. Biore 3 tabletki chemii + zielona herbata.

06:15 Hrs. Podnosze z werandy "National Post" z "Panda Politics: It's trickier than you think. Harper 'partnership' might have given Nixon pause" na okladce + biore tabletke CENTRUM Select 50+ + zielona herbata.

06:24 Hrs. Biore pigulke RAPHACHOLIN C + zielona herbata.

06:39 Hrs. "Powiedz mi dlaczego mam sie bac" - unosi sie w Polskim Radiu Toronto na fali 1320 AM. Na dworze ciemno, cicho, spokojnie, zimna kierownica + rekawiczki na dloniach.
ESSO bierze za litr paliwa $1.26.0. Shell + Petro-Canada $1.27.1.

09:10 Hrs. Czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

15:24 Hrs. W domu. Na dworze 0-stopniowo. Odzuwalne -5C. Na krzesle leza gazety, ktore Rysiek kupil wczesniej na Roncezwolce.

"Glos Polski" z "Tak bylo naprawde...?" na okladce + "Gazeta Gazeta". Na okladce:

* Lech Walesa ucielesnia idealy Abrahama Lincolna. Lech Walesa odebral nagrode fundacji Abrahama Lincolna.
* Hierarchowie bardziej bronili Kosciola niz ofiar pedofilii.
* Powodem tragedii byl blad kierowcy.
* Pechowy pokaz filmu "W ciemnosci".
* Polska zniesie oplaty wizowe dla Ukraincow.
* Zniesienie wiz do USA coraz blizej.
* Macierewicz wstepuje na szczyty Prawa i Sprawiedliwosci.
Jedna fotografia: Byly prezydent Polski Lech Walesa przemawia na bankiecie zorganizowanym z okazji wreczenia mu nagrody fundacji Abrahama Lincolna.

"Goniec". Na okladce:

* Demonstracja przed konsulatem w Toronto. W obronie wolnosci slowa.
* Przygotowania do umowy o wolnym handlu! Kanadyjski reset z Chinami.
* Amerykanie kupuja bron.
* Grzegorz Braun w Mississaudze. Relacja ze spotkania "skype'owego".
* Grecy z szyja pod butem.

"Czas Zwiazkowiec" z "Smierc Madzi. Matka cialo przysypala liscmi i gruzem... Ojciec: Kiedy znosilem z zona wozek, Magda jeszcze zyla..." na okladce + darmowe: "Zycie" z "Mega oszustwo. Rownolegle z walka o wolnosc w sieci internetu, toczy sie walka o ochrone praw autorskich. Nie trzeba bylo uchwalac ACTA aby zatrzymac DOTCOMa" na okladce +  "Merkuriusz polski" z "7,5 miliona na diamentowy jubileusz krolowej" + "Babski Comber w Toronto" na okladce + "Wiadomosci" z "Nadchodza zmiany w przyznawaniu pozyczek. Kolejna "zaskakujaca" prawda o zyciu: Wiekszosc wysilkow ludzie podejmuja po to, aby splacic hipoteke" na okladce.

18:17 Hrs. Biore 4 tabletki chemii + popijam sokiem z czarnej porzeczki.

 21:48 Hrs. Otwieram zaluzje. Na ulicy bialo. Samochody pokryte cienka warstwa sniegu. Pada + temp. spada. Czuc chlod w mieszkaniu.

Przez historie z Wlodzimierzem Kalickim.
Krolewski mariaz

558 lat temu, 10 lutego 1454 roku syn krola Wladyslawa Jagielly, krol Kazimierz Jagiellonczyk ozenil sie z Elzbieta Habsburzanka, corka Albrechta, niegdys krola rzymskiego i wladcy Czech i Wegier.
Slub zapowiadal sie fatalnie. Panna mloda jechala z Cieszyna do Krakowa przez kraj skuty straszliwymi mrozami. Pan mlody wstrzymal jej orszak na trzy dni w szczerym polu, by dokonczyc przygotowan. Gdy Kazimierz na czele strojnych dworzan wyjechal narzeczonej naprzeciw, mrozy nagle puscily i wielka ulewa zniszczyla bezcenne jedwabie i zlotoglowie. Krol ujrzal oblubienice i stwierdzil, ze przysylane mu dla zachety jej portrety klamaly. Elzbieta miala skrzywiony od zaleczonej gruzlicy kregoslup, zdeformowana klatke piersiowa, mniejsza prawa polowe twarzy i bardzo krzywe zeby. Gdy mlodzi stali przed oltarzem, kardynal Olesnicki poklocil sie z arcybiskupem gnieznienskim Sprowskim o to, ktory z nich ma udzielic slubu. Wesele jednak sie udalo, a zaaranzowany z powodow politycznych zwiazek okazal sie wzorowym malzenstwem. Mieli trzynascioro dzieci, czterech synow zostalo krolami, a od ich potomstwa wywodza sie dzis wszystkie domy panujace w Europie (Kaledarz "Dilmah").

Thursday, February 09, 2012

Rosja

legitymizujac rezym Assada poparla masowe morderstwa w Syrii. No, ale czego sie spodziewac od moskiewskiej tyranii? To bylo ewidentne. Fajnie, bo przy okazji otwieraja sie oczy panstwom, ktore chcialy miec z Rosja relacje na bazie demokracji + praw czlowieka i humanitaryzmu. Rosja to barbaria Wschodu. Trzeba to przypominac swiatu.

Rusek postawil tym razem na zlego konia. Przez to moze utracic wplywy w Syrii (pozostalosc dominacji Sowietow w swiecie arabskim). Nowe wladze w Syrii wykopia ruska baze wojenna. Rosja utraci wplyw w tym rejonie na rzecz Turcji .Turcja kosztem upadajacej Rosji staje sie potega regionalna.

00:04 Hrs. Budzi mnie siusiu.

03:15 Hrs. Budzi mnie siusiu.

04:00 Hrs. Budzik zrywa mnie na rowne nogi. Na dworze minus 4-stopniowo. Odczuwalne -9C. Temp. w kuchni 22.5C.

04:15 Hrs. Pije wode z cytryna + czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

04:19 Hrs. Lektura tronowa. "Newsweek".

NEWSWEEK: Jesienia 1989 roku, na przeszlo dwa lata przed upadkiem ZSRR, byl pan w Moskwie na zaproszenie Akadamii Nauk i w wypelnionej po brzegi sali mowil pan, ze wspolny europejski dom nie bedzie wspolny tak dlugo, jak dlugo niektore jego czesci pozostana zamurowane. Mimo etykietki rusofoba sala przyjela te slowa owacja na stojaco.
ZBIGNIEW BRZEZINSKI: To byl symptom zmian. Przy okazji tej wizyty poprosilem Aleksandra Jakowlewa, glownego ideologa pierestrojki i glasnosti, o zgode na wizyte w Katyniu. I omal mnie szlag nie trafil, gdy miejscowy dygnitarz partyjny wreczyl mi wieniec z napisem: "Polskim oficerom, ofiarom niemieckich zbrodniarzy 1941".
Zdarlem te wstazke i na kartce papieru duzymi literami napisalem: "Polskim oficerom, ofiarom Stalina i NKWD". Sowiecka telewizja sfilmowala to i pokazala, mimo ze wtedy obowiazywala jeszcze klamliwa wersja ("Jest nadzieja dla Rosji. Rosja wchodzi w trzecia faze postkomunistycznego rozwoju. To poczatek spoleczenstwa obywatelskiego, ktore zaczyna sie domagac panstwa prawa i wolnego wyboru - mowi prof. Zbigniew Brzezinski", NEWSWEEK, 19.12.2011-1.01.2012).

04:55 Hrs. Wskakuje na wage APSCO. 74 kg. + nakladam na biodra pas WELLNESS BELT.

05:02 Hrs. Pije ziolo SKRZYP + daktyl + CBC (Syria z poparciem Rosji morduje swoich obywateli) + laptop (23 imelki + 45 spamu).

05:42 Hrs. Ceremonia lancuchowa.

06:15 Hrs. Podnosze z werandy "National Post" z "Japan then & now" na okladce.

06:25 Hrs. Biore pastylke RAPHACHOLIN C + zielona herbata.

06:38 Hrs. "Wiem, ze milosc polaczyla nas. I ze bedzie nas prowadzic caly czas" - unosi sie w Polskim Radiu Toronto na fali 1320 AM. Na dworze cicho, ciemno, spokojnie + skrobanie szyb samochodu z lodu + ksiezyc w pelni. W dzienniku: Pogrzeb swiecki poetki, noblistki, gnostyczki + bylej komunistki Wislawy Szymborskiej.
ESSO bierze za litr paliwa $1.24.1. Shell + Petro-Canada $1.25.2.

09:09 Hrs. Czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

15:24 Hrs. W domu + spiew Izabelinek. Slonecznie + 5-stopniowo. Temp. w kuchni 22C. + na stole magazyn "Maclean's" z "We're shooting polar bears!?! While everyone is trying to save Canada's favourite animal, rich foreign buyers have created a frenzied market for their pelts" na okladce.

19:00 Hrs. Biore 4 tabletki chemii + popijam sokiem z czarnych porzeczek.

Wednesday, February 08, 2012

Znow w

Internecie! W poniedzialek 6 lutego w czasie pisania bloga naraz stracilem lacze z Internetem. Druga czesc wpisu przepadla. Dzis dzwonilem do Rogers. Krotka rozmowa z Rickiem i jestem znow na laczach. Stracilem wiekszosc poniedzialkowego wpisu + wczorajszy dzien. Postaram sie je odtworzyc. Ale wiem, ze bedzie nie latwo, poniewaz blogierka jest dynamicznym procesem. Raz stracony czas trudno juz pozniej odzyskac.

"A lot of people think the blues is depressing," she told the Los Angeles Times in 1992, "but that's not the blues I'm singing. When I'm singing blues, I'm singing life. People that can't stand to listen to the blues, they've got to be phonies" ("Etta James. At last singer was admired for her blues, jazz & pop", NATIONAL POST, Saturday, January 21, 2012).


00:17 Hrs. Budzi mnie siusiu.

04:00 Hrs. Budzik zrywa mnie na rowne nogi. Na dworze minus 7-stopniowo. Odczuwalne -10C. Temp. w kuchni 22.7C.

04:16 Hrs. Pije wode z cytryna + czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

04:21 Hrs. Lektura tronowa. "Newsweek".

04:55 Hrs. Wskakuje na wage APSCO. 73 kg. + zakladam na biodra pas WELLNESS BELT.

05:00 Hrs. Pije ziolo SKRZYP + daktyl + CBC.

06:02 Hrs. Biore 3 tabletki chemii + zielona herbata.

06:16 Hrs. Podnosze z werandy "National Post" z "Assad will halt violence: Russia. U.S. skeptical. West recalls ambassadors as Homs pounded" na okladce.

06:26 Hrs. Biore tabletke CENTRUM Select 50+ + zielona herbata.

06:29 Hrs. Biore pastylke RAPHACHOLIN C + zielona herbata.

06:45 Hrs. "Red, red wine stay close to me" - spiewa UB40 w Polskim Radiu Toronto na fali 1320 AM. Na dworze cicho, ciemno, spokojnie + ksiezyc w pelni przykryty welonem mgielki + wieza CN w zmieniajacych sie kolorach + skrobanie szyb samochodu z blonki lodu.
ESSO bierze za litr paliwa $1.24.3. Shell + Petro-Canada $1.23.4.

08:55 Hrs. Czestuje sie czekoladka Xocai POWER.

15:12 Hrs. W domu. Na dworze 1-stopniowo. Slonecznie. Temp. w kuchni 22C. Na stole lezy "Gazeta Gazeta". Na okladce:

* Polacy pierwsi dostrzegli zagrozenia zwiazane z ACTA. Za wasza wolnosc cyfrowa i nasza.
* Bilety dla naszych Czytelnikow.
* 4 tysiace doniesien nt. pedofilii wsrod ksiezy.
* Santorum wygrywa w dwoch stanach.
* Polska bedzie reprezentowala USA w Syrii.
* Jeden z najtragiczniejszych wypadkow.
Jedna fotografia: Okolo tysiaca osob przeszlo 3 bm. przez Wroclaw, by zaprotestowac przeciwko umowie ACTA i rzadowi.

18:24 Hrs. Biore 4 tabletki chemii + popijam woda.

21:18 Hrs. Jem 3 owoce kiwi + czestuje sie czekoladka Xocai POWER + truskawki + czarne jagody + pisanie bloga.