Wednesday, February 29, 2012

Kawko

polszczyzna.

Moja Mama Genowefa Kuciak zd. Zaremba, jak jeszcze zyla zlozyla podanie do wladz polskich o zwrot mienia zabuzanskiego Zarembow z Kostopola. Przez lata prowadzila korespondencje z wladzami w Polsce, mieszkajac tu w Kanadzie, jak i po powrocie do Polski. Dostarczala wszystkie dokumenty wedlug wskazan urzedow, powiatowego i wojewodzkiego w Slupsku. Wladze polskie maja wszystkie dokumenty w swoich rekach. Wyraznie matacza, ociagaja, kombinuja, oszukja, dyskryminuja, przeszkadzaja, utrudniaja - kawkowszczyznuja. Czyli robia to co zawsze robili od czasow kiedy im Wujek postawil Palac Kultury. Symbol ciemniactwa.

A teraz znow dejavu i to z poganianiem i nawet straszeniem. Jednym slowem Proces komunistyczny + Zamek od rozporka Kawki. Nie bede listu z Pomorskiegu Urzedu Wojewodzkiego w Gdansku komentowal. Po prostu go przepisze. Pereleczka literatury absurdu.

POMORSKI URZAD WOJEWODZKI W GDANSKU
Wydzial Geodezji
Odzial Rekompensat za Mienie Pozostawione Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej
80-810 Gdansk, ul. Okopowa 21/27
III pietro, pokoj nr 378, pon.-sr.-pt. - 8:00-12:00, wt.-czw. - 11:00-15:00,
tel. +48 (58) 305 89 67

Gdansk, dnia 17 lutego 2012 r.

WG.V/KR/MA/7725-193/09
za zwrotnym dowodem doreczenia

Pan Edward Kuciak
Toronto, Canada

W zwiazku z prowadzeniem postepowania wyjasniajacego w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty, uprzejmie informuje, ze w dniu 18 wrzesnia 2009 roku Wojewoda Pomorski wyznaczyl Panu szesciomiesieczny termin na uzupelnienie wniosku, ktory wplynal do tut. Urzedu dnia 5 stycznia 2008 r., a zostal zlozony w dniu 22 grudnia 2008 r. w kanadyjskiej placowce pocztowej. Termin ten uplynal dnia 5 kwietnia 2010 roku i do Wojewody Pomorskiego nie wplynely dowody wymagane w omawianym pisnie.

Wobec powyzszego wzywam Pana do dostarczenia wszystkich wymaganych dowodow wymienionych w pismie z dnia 18 wrzesnia 2009 roku w terminie 30 dni od momentu otrzymania niniejszego pisma, tj.:

1. Stwierdzenie nabycia praw do spadku po Panu Hieronimie Zaremba i Pani Helenie Zaremba (prawomocne postanowienie sadowe lub notarialne poswiadczenie dziedziczenia) i Ich ewentualnych niezyjacych spadkobiercach, jezeli postepowania spadkowe nie byly dotychczas przeprowadzone, to prosze w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma o poinformowanie pisemne tut. Urzedu oraz dostarczenie aktow zgonu osob zmarlych.

2. Dowody potwierdzajace, ze Panstwo Helena i Hieronim Zaremba zostali zmuszeni do opuszczenia nieruchomosci i Kresow np. Karte ewakuacyjna Ewakuacyjny arkusz, Zaswiadczenie na ewakuacje do Polski badz wykaz repatriantow;
Aby uzyskac w/w dokumenty, nalezy wystapic do Archiwum Akt Nowych w Warszawie (ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa) lub do Archiwum Panstwowego, wlasciwego miejscowo, ze wzgledu na pierwsze miejsce zamieszkania/osiedlenia sie wlasciciela mienia zabuzanskiego po przybyciu na obecne tereny panstwa polskiego, z prosba o dokumenty dotyczace Jego repatriacji.

3. Dowody na potwierdzenie, ze Panstwo Helena i Hieronim Zarembowie byli wlascicielami "mienia zabuzanskiego". Takimi dowodami moga byc w szczegolnosci:
a. orzeczenie wydane przez byly Panstwowy urzad Repatriacyjny;
b. urzedowy opis mienia pozostawionego sporzadzony przez Polsko-Radzieckie Komisje Mieszane ds. Ewakuacji;
c. dokumenty urzedowe, w tym sadowe, a takze dokumenty pozyskane z archiwow Litwy lub innych panstw.
Aby uzyskac Opis Mienia Pozostawionego, czyli dokument wystawiany przez Komisje Mieszana Polsko-Radziecka, to prosze wystapic do Archiwum Akt Nowych w Warszawie (ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa) o udostepnienie uwierzytelnionej kserokopii.
Aby uzyskac orzeczenie odszkodowawcze, wystawione przez Panstwowe Urzedy Repatriacyjne, nalezy wystapic do Archiwum Panstwowego, wlasciwego miejscowo, ze wzgledu na pierwsze miejsce zamieszkania/osiedlenia sie wlasciciela mienia zabuzanskiego po przybyciu na obecne tereny panstwa polskiego.

Jezeli nie jest Pan w posiadaniu w/w dokumentow prosze rowniez zwrocic sie do Konsulatu Generalnego RP wlasciwego ze wzgledu na miejsce polozenia przedmiotowej nieruchomosci z prosba o przeprowadzenie kwerendy w miejscowych archiwach, czy posiadja jakiekolwiek dokumenty potwierdzajace prawo wlasnosci do przedmiotowej nieruchomosci.
Prosze o dostarczenie do akt przedmiotowej sprawy kserokopii pism przeslanych do ww. archiwow.
Dopiero w przypadku potwierdzenia przez wlasciwe instytucje panstwowe badz zagraniczne braku posiadania odpowiednich dokumentow, dowodem w postepowaniu moze stac sie oswiadczenie dwoch swiadkow zlozone, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia, przed notariuszem, organem prowadzacym postepowanie lub w polskiej placowce konsularnej w kraju zamieszkania swiadka, ktorzy:
- zamieszkiwali w miejscowosci, w ktorej znajduje sie nieruchomosc pozostawiona poza obecnymi granicami RP lub w miejscowosci sasiedniej;
- nie sa osobami bliskimi (tj. zstepnymi, wstepnymi, rodzenstwem, dziecmi rodzenstwa, malzonka, osobami przysposobiajacymi i przysposobionymi oraz osobami, ktore pozostaja faktycznie we wspolnym pozyciu) wlascicieli lub spadkobiercow ubiegajacych sie o potwierdzenie prawa do rekompensaty.

4. Dowody potwierdzajace, ze w dniu 1 wrzesnia 1939 roku Panstwo Helena i Hieronim Zaremba posiadali obywatelstwo polskie i zamieszkiwali w tym dniu na terenach pozostajacych poza obecnym obszarem panstwa polskiego.

5. Calosc dokumentacji dotyczacej uzyskania ewentualnej rekompensaty za mienie pozostawionego poza obecnymi granicami RP.

6. Zaswiadczenia meldunkowe (z ewidencji ludnosci wlasciwych urzedow miast/gmin) o wszystkich miejscach zamieszkania wlascicieli "mienia zabuzanskiego" po przybyciu na obecne tereny RP.

7. zaswiadczenia meldunkowe (z ewidencji ludnosci wlasciwych urzedow miast/gmin) potwierdzajace wszystkie Pana miejsca zamieszkania i ewentualnych pozostalych spadkobiercow po wlascicielach "mienia zabuzanskiego". Odnosnie okresow, w czasie ktorych zamieszkiwal Pan poza granicami Polski, zostal Pan proszony o wypelnienie oswiadczenia o miejscach zamieszkania spadkobiercy "mienia zabuzanskiego" (druk w zalaczeniu).

8. Uwierzytelniona kserokopie Pana dowodu osobistego badz paszportu RP.

9. Oswiadczenie Pana o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty (druk w zalaczeniu). Informuje, iz na w/w oswiadczeniach podpisy powinny byc uwierzytelnione przez notariusza lub urzednika panstwowego. W tut. urzedzie wszelkie oswiadczenia w sprawach rekompensaty mozna skladac w pokoju 378 (III pietro) w poniedzialki, srody, piatki - w godzinach od 8.00 do 12.00, we wtorki i czwartki w godzinach od 11.00 do 15.00.

Jezeli przewiduje Pan, ze gromadzenie dowodow potwierdzajacych pozostawienie nieruchomosci na Kresach Wschodnich moze potrwac dluzej niz wyznaczone 30 dni, to istnieje mozliwosc wniesienia do Wojewody Pomorskiego wniosku o zawieszenie postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie na 3 lata. Zwazyc jednak nalezy, ze jezeli w okresie 3 lat od daty zawieszenia postepowania strona nie zwroci sie o podjecie postepowania, zadanie wszczecia postepowania uwaza sie za wycofane.

Wszelkie dokumenty powinny zostac zlozone w orginale badz w formie poswiadczonej urzedowo lub notarialnie kopii. Obowiazujace przepisy prawa i utrwalone orzecznictwo sadow powszechnych i administracyjnych stanowia, ze kserokopia nie moze miec waloru dowodu i dokumentu w postepowaniu wyjasniajacym, zatem nie podlega ocenie. Jezeli nie dostarczy Pan dokumentow w orginale lub w formie uwierzytelnionych kserokopii, to nie beda one brane pod uwage jako dowody w niniejszym postepowaniu.

Ponadto informuje, ze wszelkie dokumenty sporzadzone w jezyku obcym, powinny zostac przetlumaczone na jezyk polski przez tlumacza przysieglego, poniewaz jezykiem urzedowym w Polsce jest jezyk polski. Dokumenty zlozone do akt sprawy w jezyku obcym bez ich tlumaczenia na jezyk polski nie beda stanowic dowodu w niniejszym postepowaniu.

W koncowej fazie postepowania wyjasniajacego, po zlozeniu wszystkich wymaganych dokumentow i udowodnieniu przeslanek ustawowych, uczestnik postepowania jest wzywany do dostarczenia aktualnego operatu szacunkowego, sporzadzonego przez rzeczoznawce majatkowego, w ktorym okreslona bedzie wartosc pozostawionych nieruchomosci zabuzanskich; na obecnym etapie postepowania dostarczenie tego dokumentu nie jest jeszcze wymagane, zatem nie nalezy tego dokumentu dostarczac wraz z wnioskiem; w mysl obowiazujacych przepisow prawa dostarczenie tego dowodu spoczywa na wnioskodawcy, ktory ponosi koszt jego sporzadzenia.

Rekompensacie podlega 20% wartosci pozostawionego mienia zabuzanskiego; zrealizowac rekompensate mozna w jednej z nastepujacych, okreslonych cytowana ustawa form:
a) zaliczenia wartosci nieruchomosci pozostawionych na poczet:
- ceny sprzedazy nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa, albo
- ceny sprzedazy prawa uzytkowania wieczystego przyslugujacego Skarbu Panstwa, albo
- oplat z tytulu uzytkowania wieczystego  nieruchomosci gruntowych stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa i ceny sprzedazy polozonych na nich budynkow oraz inych urzadzen lub lokali, albo
- oplat za przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa, albo
b) swiadczenia pienieznego wyplacanego ze srodkow Funduszu Rekompensacyjnego.

Informuje, ze zgodnie z art. 40 par. 4 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071, z pozn. zm.) strona postepowania adminstracyjnego zamieszkala za granica, jezeli nie ustanowila pelnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkalego w kraju, jest obowiazana wskazac w kraju pelnomocnika do doreczen. W razie niewskazania pelnomocnika do doreczen przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia sie w aktach sprawy ze skutkiem doreczenia.

W zwiazku z powyzszym prosze o ustanowienie pelnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkalego w Polsce lub wskazanie pelnomocnika do doreczen w Polsce. W przypadku niedopelnienia tego obowiazku, zgodnie z art. 40 par. 5 Kpa, pisma skierowane do Pana pozostawi sie w aktach sprawy ze skutkiem doreczenia.

W toku postepowania strona oraz jej przedstawiciele i pelnomocnicy maja obowiazek zawiadomic organ administracji publicznej o kazdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania powyzszego obowiazku doreczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Korespondencje prosze kierowac na adres: Wojewoda Pomorski, Wydzial Geodezji, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, powolujac sie na numer niniejszego pisma.

Z powazaniem
KIEROWNIK ODDZIALU
Rekompensat za Mienie Pozostawione
poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

00:16 Hrs. Budzi mnie siusiu.

06:15 Hrs. Podnosze z werandy "National Post" z "Lavalin in Libya: 'Who paid' and 'how much'. Security contrator grilled over links to firm as $35M accounting probe launched" na okladce.

21:30 Hrs. Jem 3 owoce kiwi + kawalek melona + czestuje sie czekoladka Xocai POWER + Leonard Cohen dysk "Old Ideas". 
No comments: